Przypominamy, że zbliża się termin wejścia w życie Rozporządzenia MTBiGM z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2013.926). Informacja o tym wraz z tekstem jednolitym znalazła się w Archilegis na portalu Warsztat Architekta.