Składki i opłaty

OPŁATY i EGZAMINY

Nr konta bank PKO BP S.A. 43 1020 3352 0000 1002 0011 1831

Składka miesięczna na 2024r. wynosić będzie 112,00 złote miesięcznie.

Inne opłaty obowiązujące w roku 2024 :

wpis na listę członków Izby – 630,00 zł

ponowny wpis na listę członków Izby – 1590,00 zł

 przywrócenie w prawach członka po okresie zawieszenia – 630,00 zł 

w okresie zawieszenia – 11,20 pln/m-c

 opłata za szkolenie uzupełniające – 210 zł (niezależna od opłaty za ponowny wpis)

EGZAMINY 2024

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.):

 1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 2. do projektowania bez ograniczeń;
 3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
 5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
 6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

został wyznaczony:

 • w sesji letniej na dzień 7 czerwca 2024 r. o godz. 10:00
 • w sesji zimowej na dzień 22 listopada 2024 r. o godz. 10:00

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, uprzejmie prosi o zwracanie uwagi osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu na to, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 7 marca 2024 r., w sesji zimowej przypada na dzień 22 sierpnia 2024 r.

Od dnia 08 marca 2024 roku wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wynosi:

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

 1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1570,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset siedemdziesiąt złotych i 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1570,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset siedemdziesiąt złotych i 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 930,00 złotych (słownie: dziewięćset trzydzieści złotych i 00/100);
 2. art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 2360,00 złotych (słownie: dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych i 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 2360,00 złotych (słownie: dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych i 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1350,00 złotych (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych i 00/100).