Składki i opłaty

OPŁATY i EGZAMINY

Nr konta bank PKO BP S.A. 43 1020 3352 0000 1002 0011 1831

Składka miesięczna na 2024r. wynosić będzie 112,00 złote miesięcznie.

Składka miesięczna na 2023r. wynosi 98 złote miesięcznie (a zatem: 294 zł kwartalnie, 588 zł półrocznie, 1176 zł rocznie).

Inne opłaty obowiązujące w roku 2023 :

wpis na listę członków Izby – 570,00 zł

ponowny wpis na listę członków Izby – 1420,00 zł

 przywrócenie w prawach członka po okresie zawieszenia – 570,00 zł 

w okresie zawieszenia – 9,80 pln/m-c


EGZAMINY 2023

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2020. 1333 ze zm.):

1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

2. do projektowania bez ograniczeń;

3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;

5. do projektowania w ograniczonym zakresie; 6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

został wyznaczony: −

w sesji letniej na dzień 2 czerwca 2023 r. o godz. 10:00

w sesji zimowej na dzień 1 grudnia 2023 r. o godz. 10:00

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, uprzejmie prosi o zwracanie uwagi osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu na to, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 10 marca 2022 r., w sesji zimowej przypada na dzień 2 września 2022 r .

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w 2023 roku:

Obowiązujące od 3 marca 2023 roku wysokości opłat wynoszą:

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

1) art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane wynosi:

a) z tytułu kwalifikowania 1390,00 zł (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
b) z tytułu przeprowadzenia egzaminu  1390,00 zł (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
c) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 820,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia złotych i 00/100),

2) art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane wynosi:

a) z tytułu kwalifikowania 2090,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
b) z tytułu przeprowadzenia egzaminu  2090,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
c) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych i 00/100).

Traci moc uchwała nr O – 08 – V – 2022 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Do opłat od wniosków złożonych lub wysłanych przed datą wejścia w życie uchwały mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

W załączeniu Uchwała nr O-64-VI-2023 Krajowej Rady z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.


Opłaty członkowskie obowiązujące w poprzednich latach:

2021 r.:

 • składka członkowska – 80 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 490 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 490 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 1230 zł

2020 r.:

 • składka członkowska – 80 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 460 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 460 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 1150 zł

2019 r.:

 • składka członkowska – 80 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 430 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 430 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 1070 zł

2018 r.:

 • składka członkowska – 80 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 400 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 400 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 1010 zł

2017 r.:

 • składka członkowska – 78 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 390 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 390 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 970 zł

2016 r.:

 • składka członkowska – 76 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 380 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 380 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 950 zł

2015 r.:

 • składka członkowska – 74 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 370 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 370 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 910 zł

2014 r.:

 • składka członkowska – 70 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 350 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 350 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 880 zł

2013 r.:

 • składka członkowska – 70 zł/miesiąc
 • opłata za wpis na listę członków – 340 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 340 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 850 zł

2012 r.:

 • składka członkowska – 70 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 320 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 320 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 810 zł

Wysokość opłat innych niż składka członkowska, obowiązujących w 2022 r.

W załączniku poniżej zamieszczona została

Uchwała Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia kwoty waloryzacji rocznej innych niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, obowiązujących w 2022 r.