Sprawozdanie ze spotkania „Zespołu do spraw warunków wykonywania zawodu” IARP

W dniu wczorajszym (20.01.2016 r.) w Warszawie odbyło się spotkanie „Zespołu do spraw warunków wykonywania zawodu”. Początkowo została zaprezentowana tabela dotycząca formułowania zapisów treści umowy kontraktowej Architekta. Po omówieniu pierwotnych 7. działów tematycznych „wzorcowej umowy” lista została poszerzona do 20, ze względu na projekty nowej ustawy o zamówieniach publicznych:
1. Słowniczek.
2. Zakres merytoryczny umowy – przedmiot umowy.
3. Obowiązki stron.
4. Zakres terminowy umowy.
5. Zakres cenowy umowy.
6. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
8. Zakres praw autorskich.
9. Nadzory autorskie.
10. Podwykonawcy.
11. Usuwanie wad i nieprawidłowości w trakcie obowiązywania umowy.
12. Odbiory przedmiotu umowy.
13. Zakres gwarancji i rękojmia.
14. Odstąpienie umowy.
15. Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od umowy.
16. Kary umowne.
17. Zakres ubezpieczeń umowy.
18. Dopuszczalne zmiany w umowie.
19. Sposoby komunikowania się stron.
20. Postanowienia końcowe.
Następnie podzieliliśmy się na zespoły opracowujące poszczególne działy. Niektóre z nich zostaną opracowane przez prawnika z Izby. Ważnym elementem opracowywanego dokumentu będą komentarze do najważniejszych punktów umowy oraz słowniczek najważniejszych pojęć, tak aby były one jednoznacznie rozumiane przez obie strony umowy. Następne spotkanie odbędzie się prawdopodobnie w dniach 15-16 lutego.
Proponowałbym, aby promować nowy wzór umowy wśród nowych architektów i studentów architektury oraz w programie „Izba dla młodych”.
Pozdrawiam: mgr inż. arch. Paweł Tropisz