SZKOLENIE „Ocena oddziaływania na środowisko – Program zagadnień dla architektów”

9 czerwca 2016r zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się na “ Przystanku Architektura” ( ul. Północna 12 ) o godz. 16.30.

Część I
Szkolenie BAUMIT – Nowości w systemach ociepleń Baumit
Program spotkania:
• NanoporTop
• Startrack
• openTherm
• CreativTop
• Cool pigment
• Baumit Star System / Keramik
• Baumit Power System / Pro Reno S
• Obiekty referencyjne / Konkurs Fasada Roku

Część II
OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PROGRAM ZAGADNIEŃ DLA ARCHITEKTÓW
I. Podstawowe akty prawne dotyczące OOŚ

1. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – DZ. U. z 2016r. poz. 353
2. Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – DZ. U. z 2016 r. poz. 71

II. Omówienie znowelizowanej ustawy o OOŚ z 2008r.
III. Omówienie rozporządzenia z 2010r.
IV. Co to jest OOŚ i kiedy jej nie ma, a uzyskujemy DoŚU
V. Strony postępowania w OOŚ
VI. Przeniesienie decyzji adresata na rzecz innego podmiotu
VII. Kiedy odstąpienie od zatwierdzonego PB nie wymaga ponownego uzyskania DoŚU tj. zmiany posiadanej DoŚU.
VIII. Podstawowe błędy w procedurze uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ( DoŚU)
IX. Pytania ankietowe dla biur projektów opracowujących dokumentację projektową w oparciu dla której uzyskiwana będzie DoŚU
X. Omówienie przykładowej KIP ( Karty informacyjnej przedsięwzięcia)

Prelegent: mgr inż. Henryk Gos
• Biegły Ministra Środowiska w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko Nr 032
• Biegły Ministra Środowiska w zakresie sporządzania prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko Nr 0436
• Biegły Wojewody Łódzkiego w zakresie postepowania wodnoprawnego Nr 035
• Członek Wojewódzkiej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko powołany przez Marszałka Województwa Łódzkiego
• Członek Regionalnej Komisji przy RDOŚ w Łodzi do spraw Ocen Odziaływania na Środowisko
• Rzeczoznawca Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w specjalności: ogrzewnictwo i ciepłownictwo, sieci cieplne w zakresie projektowania oraz operaty ochrony środowiska
• Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie ochrony środowiska – Upr. Nr 26/87/WŁ
• Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych – Upr. Nr 213/83/WMŁ

Zapraszam
Wojciech Jander