Szkolenie z zakresu Nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych

Szanowni Państwo
Zaistniała możliwość zorganizowania dla członków naszej Izby bezpłatnego szkolenia z zakresu „Nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych w praktyce Wykonawców”.
Zwracamy się zatem z pytaniem, czy są Państwo zainteresowani udziałem w/w szkoleniu w naszej Izbie? 
Wstępny akces prosimy przesłać na adres biura izby: lodzka.biuro@iarp.pl , zgłosić telefonicznie pod numerem: 725-488-715 lub osobiście w siedzibie biura w godzinach 8.30-16.00 .
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 9 września.

Tematyka szkolenia:
1. Kwestie wstępne;
2. Warunki udziału w postępowaniu:
• uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy;
• warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji wykonawców;
• obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania;
• warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
• poleganie na zasobach innych podmiotów – nowe regulacje w zakresie podwykonawstwa;
3. Badanie i ocena ofert:
• zmiany w kryteriach oceny ofert, w tym pozacenowe kryteria oceny ofert;
• nowe przesłanki odrzucenia oferty;
• wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny i kosztów;
• zmiany przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny;
• uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw;
4. Elektronizacja zamówień publicznych:
• komunikacja elektroniczna między wykonawcą i zamawiającym;
• składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – profil nabywcy;
• publikowanie planów postępowań – nowe informacje dla Wykonawcy;
5. Środki odwoławcze:
• nowe podstawy odwoławcze w zamówieniach poniżej progów unijnych;
• zmiany w zakresie liczenia terminów na wniesienie odwołania oraz w zakresie kosztów postępowania w przypadku częściowego uwzględnienia zarzutów;
6. Realizacja umowy o udzielenie zamówienia publicznego:
• nowe przesłanki zmiany umowy;
• możliwość rozwiązania umowy przez Zamawiającego;
7. Pytania uczestników.

Zapraszamy i czekamy na Państwa zgłoszenia,

Rada LOOIA