SZKOLENIE: 17-11-2016 r. – „Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych w praktyce Wykonawców”

Zapraszamy na szkolenie nt. „Nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych w praktyce Wykonawców”.
Termin: 17 listopada 2016 r. godzina 16.30.
Miejsce: Sala konferencyjna naszej Izby, ul. Północna 12.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonywać poprzez Platformę Szkoleniową Izby Architektów RP. Platforma Szkoleniowa dostępna jest po zalogowaniu do programu członkowskiego (w zakładce SZKOLENIA).
W przypadku trudności z rejestracją na Platformie Szkoleniowej prosimy zgłaszać swój udział w szkoleniu na adres biura izby:  lodzka.biuro@iarp.pl lub telefonicznie pod numerem: 725-488-715 w godzinach 8.30-16.00 .

PROGRAM SZKOLENIA
1. Kwestie wstępne;
2. Warunki udziału w postępowaniu:
–  uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy;
–  warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji wykonawców;
–  obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania;
–  warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
–  poleganie na zasobach innych podmiotów – nowe regulacje w zakresie podwykonawstwa;
3. Badanie i ocena ofert:
– zmiany w kryteriach oceny ofert, w tym pozacenowe kryteria oceny ofert;
– nowe przesłanki odrzucenia oferty;
– wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny i kosztów;
– zmiany przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny;
– uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw;
4. Elektronizacja zamówień publicznych:
– komunikacja elektroniczna między wykonawcą i zamawiającym;
– składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – profil nabywcy;
– publikowanie planów postępowań – nowe informacje dla Wykonawcy;
5. Środki odwoławcze:
– nowe podstawy odwoławcze w zamówieniach poniżej progów unijnych;
– zmiany w zakresie liczenia terminów na wniesienie odwołania oraz w zakresie kosztów postępowania w przypadku częściowego uwzględnienia zarzutów;
6. Realizacja umowy o udzielenie zamówienia publicznego:
– nowe przesłanki zmiany umowy;
– możliwość rozwiązania umowy przez Zamawiającego;
7. Pytania uczestników.

Szkolenie z zakresu nowelizacji Prawa zamówień publicznych pozwoli na prawidłowe przygotowanie oferty w przetargach ogłaszanych po 28 lipca 2016 roku. Wykonawcy zyskają wiedzę jakich informacji mogą od nich wymagać Zamawiający, jakie dokumenty należy przygotować do przetargów, a także czy i jak odwoływać się od decyzji Zamawiających. W trakcie szkolenia omówiona zostanie również planowana elektronizacja zamówień publicznych i obowiązki Wykonawców w tym zakresie.

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom nowych uregulowań w zakresie zamówień publicznych i ułatwienie składania ofert w przetargach ogłaszanych według nowych przepisów.

Szkolenie prowadzone jest w formie prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną.
Uczestnicy otrzymują wydruk prezentacji.

Szkolenie poprowadzi radca prawny mgr Edyta Głowińska. Uprawnienia zawodowe radcy prawnego nabyła w drodze złożenia egzaminu radcowskiego po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, uzyskując najlepszy wynik w okręgu łódzkim. Doświadczenie zawodowe zdobywała świadcząc obsługę prawną zarówno na rzecz Zamawiających, jak i Wykonawców, dzięki czemu posiada wszechstronną wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych.

Zapraszamy
LOOIA