Konkurs architektoniczny „Łódzkie ściany”

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska 
ma zaszczyt ogłosić konkurs architektoniczny „Łódzkie ściany” na opracowanie projektu studialnego współczesnej metamorfozy szczytowych ścian kamienic jako integralnej części przestrzeni miejskiej
Organizatorem konkursu jest Biuro Architekta Miasta.

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest wzbudzenie profesjonalnej dyskusji o możliwościach, szansach i (być może) ukrytym i niewykorzystanym potencjale rozwojowym „ścian szczytowych”. A w efekcie konkursu jest wyłonienie najlepszych propozycji projektowych, rozwiązań architektonicznych dla ścian budynków w sąsiedztwie przestrzeni publicznej. Każda ściana, gdy graniczy z przestrzenią publiczną staje się sprawa publiczną.

„Łódzkie ściany” wraz ze śladami po wyburzeniu sąsiadującej kamienicy, przypadkowymi oknami i balkonami realizowanymi w różnym czasie i zazwyczaj nielegalnie można również uznać jako faktyczny składnik tkanki miejskiej, prawdę rozwoju XIX-wiecznego miasta.
W intencji Ustawy Krajobrazowej ściany widoczne z przestrzeni publicznej stanowią ważny element tworzący krajobraz miejski. Współczesne łódzkie ściany winny wpisywać się w kontekst istniejącego otoczenia, współgrać z architekturą elewacji frontowej budynku, tworząc architektoniczną obudowę przestrzeni publicznej odpowiedniej jakości.

Zadaniem uczestników konkursu jest znalezienie właściwego środka wyrazu architektonicznego, być może nowatorskiego, a być może odwołującego się do historycznej spuścizny architektonicznej miasta.

Nowe kierunki poszukiwań twórczych należy zaproponować w oparciu o wytyczne zawarte w regułach Parku Kulturowego oraz zapisy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi objętej konkursem, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedstawienie projektu, który będzie wymagał zmiany zapisów planu – co należy jednoznacznie zaznaczyć w opisie podając zakres zmian.

Konkurs kierowany jest do osób związanych z architekturą, sztuką, designem. Udział mogą wziąć zarówno studenci architektury, kierunków artystycznych jak i architekci czy designerzy. Liczy się kreatywność!

PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest przedstawienie studialnego projektu koncepcyjnego przebudowy szczytowej, niezabudowanej ściany łódzkiej kamienicy na pełnofunkcjonalną elewację wraz z zagospodarowaniem terenu bezpośrednio do niej przylegającego. Projekt powinien być zgodny z przepisami polskiego prawa i obowiązującymi normami technicznymi, przy czym należy podkreślić, że granica działki, w której zlokalizowana jest ściana sąsiaduje z przestrzeniami publicznymi. Ponadto, na potrzeby niniejszego opracowania należy przyjąć możliwość realizowania elementów budynku wykraczających poza obrys ściany np. balkonów, konstrukcji wsporczych, schodów oraz elementów małej architektury stanowiącej uzupełnienie zagospodarowania terenu.

NAGRODY

I nagroda – 15 000 zł
II nagroda – 10 000 zł
III nagroda – 5 000 zł
3 wyróżnienia po 4 000 zł każde
Honorowa Nagroda Architekta Miasta – 8 000 zł

TERMINY:

18.10.2016 r. – ogłoszenie Konkursu;
28.10.2016 r. – ostateczny termin nadsyłania pytań do Organizatora (na adres: j.marchwicka@uml.lodz.pl);
03.11.2016 r. – udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników;
05.12.2016 r. do godz. 15.00 – składanie prac konkursowych;
08.12.2016 r. – zakończenie prac Sądu Konkursowego, ogłoszenie wyników
Konkursu dyskusja pokonkursowa

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.