„Współpraca architekta z konserwatorem. Wzajemne oczekiwania”

Serdecznie zapraszamy do udziału w  V Targach Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017.

                                                                                                     Warszawa, 7-9 listopada 2017

OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE: TEORIA A PRAKTYKA
OCHRONA ZBIORÓW MUZEALNYCH, ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH

PROGRAM TARGÓW:

7 listopada 2017 (wtorek)

SALA A

            12.00 – 13.00
             „Orzecznictwo Administracyjne i Konserwatorskie”
             Organizator: Departament Ochrony Zabytków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

            13.00 – 15.00
             „Polskie Prawo Ochrony Zabytków – propozycje zmian”
             Organizator: Departament Ochrony Zabytków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

SALA B

12.15 – 13.15
Wykład „Maria Skłodowska – Curie prekursorką radiacyjnych metod konserwacji
obiektów o znaczeniu historycznym”

Organizator: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Prelegent: Dr inż. Wojciech Jerzy Głuszewski

           14.30 – 16.30
           „Prewencja i profilaktyka w zwalczaniu przestępczości wobec zabytków.
           Kontekst i narzędzia”

           Organizator: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

W programie:

 • Nagłe i nieplanowane przemieszczenia zbiorów muzealnych
 • Zabezpieczenia techniczne muzeum w obiekcie zabytkowym
 • Procedura wywozowa zabytkowych pojazdów. Wyzwania i dylematy
 • Znaczenie badań proweniencyjnych  w obrocie dziełami sztuki

SALA C

14.30 – 16.30
„Innowacje w zabytkach
Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

SALA D

            11.00  Ceremonia Otwarcia Targów Dziedzictwo i Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich

12.30 – 15.00
Ewakuacja ludzi i zbiorów  z obiektów zabytkowych, muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych – zasady przygotowania i jej przeprowadzenia.”
Organizator: Polski Komitet Błękitnej Tarczy

            W ramach sesji wystąpienia będą dotyczyły następujących zagadnień:

 • Pomoc i  doradztwo na rzecz zagrożonego dziedzictwa kultury
 • Idee i zasady ewakuacji ludzi i zbiorów z muzeów i obiektów zabytkowych
 • Doświadczenia z ewakuacji zbiorów na przykładzie wybranych muzeów
 • Zasady przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych na przykładzie wybranej biblioteki
 • Prawne aspekty ewakuacji  ludzi i zbiorów w muzeach, bibliotekach, archiwach- planowanie i prowadzenie szkoleń
 • Formy i metody ćwiczeń i szkoleń personelu na potrzeby ewakuacji
 • Zasady przygotowania i prowadzenia ćwiczeń pożarowych w obiektach zabytkowych

15.15 – 17.00
„Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych”
Organizator: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

W ramach panelu odbędą się prelekcje poruszające tematykę:

 • Obowiązków właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów zabytkowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Wyposażania obiektów zabytkowych w urządzenia przeciwpożarowe oraz zasad doboru tych urządzeń do specyfiki obiektów.
 • Roli technicznych systemów zabezpieczeń.
 • Przygotowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu zabytkowego.
 • Zasad prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz wybranych aspektów ewakuacji osób i zbiorów z obiektów zabytkowych.

8 listopada 2017 (środa)

SALA A

10.00 – 13.30
„Współczesne decyzje konserwatorskie w ochronie materiałów bibliotecznych: maksimum zachowania – minimum ingerencji”
Organizator: Biblioteka Narodowa

14.00 – 17.00
Prezentacja dorobku archiwów państwowych w zakresie konserwacji materiałów archiwalnych oraz wykorzystania systemu ZoSIA, przeznaczonego do ewidencji i inwentaryzacji zbiorów archiwalnych

 • 14.00 – 15.30
  „Prezentacja dorobku archiwów państwowych w zakresie konserwacji zbiorów archiwalnych”
  Organizator: Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów / AGAD

  W programie panelu znajdą się między innymi prezentacje poświęcone:
  – doświadczeniom i osiągnięciom archiwów państwowych  w dziedzinie masowej konserwacji i odkwaszania archiwaliów z XIX i XX wieku.
  – metodom zabezpieczania i przechowywania szczególnie zagrożonych  materiałów wielkoformatowych, taki jak na przykład dokumenty kartograficzne, kalki  lub afisze i plakaty z XX wieku.

 • 15.30 – 17.00
  Praktyczne wykorzystanie systemu dla archiwistów – warsztaty”
  Organizator: Narodowe Archiwum Cyfrowe 

  Jak opracowywać materiały archiwalne za pomocą systemu dla archiwistów ZoSIA. Podczas warsztatów zaprezentowany zostanie system stworzony przez Narodowe Archiwum Cyfrowego, z którego mogą korzystać wszystkie instytucje posiadające archiwa.

  UWAGA na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy. Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie e-maila z tematem „Targi Dziedzictwa” na adres: kamil.nowelli@nac.gov.pl

SALA C

12.30 – 14.30
„Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych”
Organizator: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

W ramach panelu odbędą się prelekcje poruszające tematykę:

 • Obowiązków właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów zabytkowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Wyposażania obiektów zabytkowych w urządzenia przeciwpożarowe oraz zasad doboru tych urządzeń do specyfiki obiektów.
 • Roli technicznych systemów zabezpieczeń.
 • Przygotowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu zabytkowego.
 • Zasad prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz wybranych aspektów ewakuacji osób i zbiorów z obiektów zabytkowych.

15.00 – 17.00
„Rola organizacji pozarządowych w procesie ochrony dóbr kultury i kształtowaniu przepisów w tym zakresie w Polsce”
Organizator: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków

 • 15.00 – 15.05 Powitanie uczestników, informacja o celu panelu i jego programie        
 • 15.05 – 15.20 „Podstawy prawne dotyczące udziału organizacji pozarządowych w procesie ochrony
                       dóbr kultury”                                                                                     
 • 15.20 – 15.35 „Wieloletnia tradycja społecznej ochrony zabytków na przykładzie Towarzystwa
                       Opieki nad Zabytkami Przeszłości”
 • 15.35 – 15.50  „Rodzaj  i ocena wpływu działań organizacji pozarządowych  na proces ochrony
                        i opieki nad zabytkami”
  Przerwa
 • 16.05 – 16.20 „Ocena relacji merytorycznych  urząd – organizacje i ciała  społeczne”
 • 16.20 – 16.30 ”Sztuka prowadzenia dialogu pomiędzy urzędem a organizacjami społecznymi”
 • Dyskusja z udziałem zaproszonych gości i uczestników spotkania

SALA D

10.30 – 17.00
Panel Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków

        W ramach panelu m.in.:
        – „Wybrane projekty konserwatorskie w Polsce”;
          Urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
        – „Gminna Ewidencja Zabytków i Wojewódzka Ewidencja Zabytków – zalety i wady,
          ochrona czy zagrożenie?” Urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
        – Kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta” o zarządzaniu dziedzictwem kulturowym
          w przestrzeni publicznej. Debata  na podstawie filmu szkoleniowego i założeń ustawy
          krajobrazowej, Narodowy Instytut Dziedzictwa
        – Jak ochronić świecką architekturę drewnianą? Dyskusja  na podstawie filmu
          „Piękne, polskie, drewniane” z udziałem ekspertów z dziedziny konserwacji drewna,
          Narodowy Instytut Dziedzictwa

9 listopada 2017 (czwartek)

SALA A

10.30 – 12.30
„Rola Samorządu w ochronie zabytków – gminna ewidencja zabytków”
Organizator: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy

 • 10.30 – 10.50 Podsumowanie doświadczeń m.st. Warszawa w prowadzeniu gminnej
                       ewidencji zabytków; 
  Anna Łopuska –  Zastępca Dyrektor Biura Stołecznego
                       Konserwatora Zabytków
 • 10.50 – 11.10 Gminna ewidencja zabytków – problem waloryzacji zasobu zabytkowego miasta
                       na przykładzie Lublin; 
  Hubert Mącik – Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie
 • 11.10 – 11.30 Gminna ewidencja zabytków – miasto Szczecin – kryteria wartościowania zabytków;
                       
  Małgorzata Gwiazdowska – Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie

Panel dyskusyjny –  forum samorządowych konserwatorów zabytków

wymiana doświadczeń z prowadzenia gminnych ewidencji zabytków
(moderowany panel z udziałem miejskich konserwatorów zabytków)

SALA B

11.30 – 14.30
„Współpraca architekta z konserwatorem. Wzajemne oczekiwania”
Organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich

Planowane prezentacje i dyskusja planowane w trakcie panelu, dotyczyć będą realizacji w historycznym środowisku chronionym. Kwestia ta jest tak ważna, gdyż działania w środowisku dziedzictwa kulturowego objętego ochroną stanowią, i z racji mijającego czasu, stanowić będą, coraz większą część inwestycji podejmowanych w Polsce. Mamy do czynienia między innymi z pozostałościami gwałtownej dezindustrializacji po transformacji ustrojowej, z obiektami historycznymi zaniedbanymi wobec nadal nierozwiązanych trudności własnościowych, jak i z falą rewitalizacji przestrzeni i obiektów miejskich, podejmowaną przez samorządy. Wobec tego, w sytuacji postępującego obsadzenia służb konserwatorskich przez profesje inne, niż architektoniczna, dobra współpraca architekta, jako reprezentanta zawodu interdyscyplinarnego, z konserwatorem–urzędnikiem, jak i konserwatorem–praktykiem, staje się coraz istotniejsza dla całego środowiska zbudowanego i jego harmonizacji czyli ładu.

W panelu udział wezmą znani architekci, czołowi przedstawiciele służb konserwatorskich i konserwatorzy – praktycy, realizujący prace w chronionych obiektach architektonicznych i przestrzeniach publicznych.

SALA C

10.30– 13.00
„Sztuka konserwacji zabytków sakralnych”
Panel dla Seminarzystów i Proboszczów

SALA D

10.30 – 13.30
„Ochrona dziedzictwa archeologicznego – współczesne wyzwania”
Stowarzyszenie Starożytników przy współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa
oraz Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie

Tematyka panelu:
– Badania archeologiczne na inwestycjach drogowych i ich wpływ na rozwój archeologii.
– Najważniejsze problemy konserwatorstwa archeologicznego w Polsce

PROGRAM – plik pdf do pobrania

Rejestracja pod poniższym linkiem: http://www.targidziedzictwo.pl/rejestracja.html

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie