Zaproszenie na spotkanie z cyklu „Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną”.

Szanowni Państwo,

Łódzka Szkoła Rewitalizacji na zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne spotkanie z cyklu „Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną”.

Nasze najbliższe spotkanie odbędzie się 14 marca 2018 roku w godz. 16.00 – 18.00 – lub ostatniego unikatowego pomysłu w siedzibie Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi przy ul. Łąkowej 11 (4 piętro, sala im. Prof. Jakuba Wujka).

Coraz częściej pojawiają się hasła: „planujemy SMART miasto”, „chcemy aby nasze miasto było SMART”. Aby brać udział w dyskusji warto poznać podstawy co oznacza SMART w odniesieniu do naszego miasta. 

Gośćmi specjalnymi spotkania będą Panie: prof. Danuta Stawasz i dr Dorota Sikora-Fernandez

godz. 16.00 – „Kiedy Łódź będzie SMART?”

godz. 17.00 – Dyskusja jak Łódź może zostać SMART i jak powinniśmy inicjować, realizować i monitorować ideę SMART Łodzi.

Po spotkaniu o godz. 19.00 zapraszamy na dyskusję Klubową Budowniczych Ziemi Obiecanej w HORTCAFE na ul. Piotrkowskiej 110. 

 

Prof. Danuta Stawasz ukończyła studia magisterskie na Wydziale Eko­nomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w 1976 r. Uzyskała dyplom magistra ekonomii ze specjalnością w zakre­sie ekonometrii. Od tego roku do roku 1989 była pracownikiem naukowo-badawczym w Instytucie Ekonomiki Przemysłu Lek­kiego Uniwersytetu Łódzkiego. W związku ze zmianą obszaru zainteresowań naukowych, po obronie rozprawy doktorskiej pod tytułem Regionalne zróżnicowania w infrastrukturze społecznej, a wydajność pracy w przemyśle, przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Jerzego Regulskiego, rozpoczęła pracę w Zakładzie Zarządzania Rozwoju Miast Instytutu Polityki Re­gionalnej, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

W roku 2001 uzyskała tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk eko­nomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od roku 2005 jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie pracuje w Kate­drze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania UŁ. Jest kierownikiem Zakładu Zarządzania Regionem.

Zainteresowania naukowe dr hab. Danuty Stawasz koncentrują się wokół problematyki czynników sprawczych i mechanizmów rozwoju regionalnego i lokalnego, polityki inter- i intraregional­nej, polityk miejskich, strategii rozwoju oraz wykorzystywania nowoczesnych metod i technik zarządzania w jednostkach samo­rządu terytorialnego.

W jej dorobku naukowym jest ponad 150 publikacji, wiele prac niepublikowanych oraz innych opraco­wań (ekspertyz, grantów, diagnoz i raportów), tworzonych także na potrzeby praktyki zarządzania w jednostkach administracji samorządowej.

 

Dr Dorota Sikora-Fernandez ukończyła studia wyższe na Wydziale Zarządzania UŁ w 2002 r. W tym samym roku rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania UŁ. W 2007 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na podstawie rozprawy: Uwarunkowania efektywnego zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w gminie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą różnych aspektów rozwoju miast i polityki miejskiej. Początkowo związane były z problematyką gospodarki mieszkaniowej oraz zarządzania publicznymi zasobami mieszkaniowymi. Obecnie jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem miast inteligentnych, zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich oraz nowymi formami urbanizacji. Jest stypendystką rządu Meksyku, w ramach przyznanego stypendium w 2005 roku przebywała na 7-miesięcznym stażu naukowym w Universidad de Guadalajara. Ponadto odbyła staże naukowe w National Center for Smart Growth Research and Education University of Maryland, USA (2013), w Państwowym Uniwersytecie Nowosybirskim, Rosja (2014) oraz w Uniwersidad Nacional del Sur, Argentyna (2014/2015). Jest autorką lub współautorką 30 publikacji, w tym w latach 2010-2015 współredaktorem trzech monografii dotyczących zarządzania sprawami miejskimi oraz miast inteligentnych.