Przekazanie Wojewodzie Łódzkiemu zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Od dnia 27 kwietnia 2018 roku wszelkie postępowania dotyczące ochrony zabytków położonych w granicach Miasta Łodzi, prowadzone będą przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi informuje, iż w związku z wypowiedzeniem przez Wojewodę Łódzkiego Porozumienia z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Miastu Łódź prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Łódzkiego, realizowanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Miastem Łódź (Dz. Urz. Woj. Łódz. 2012, poz. 190 ze zm.)

od dnia 27 kwietnia 2018 roku

wszelkie postępowania dotyczące ochrony zabytków położonych w granicach Miasta Łodzi, wpisanych 
do rejestru zabytków pod numerami:

  1. A/25 – założenie urbanistyczno – architektoniczne placu Wolności wraz zabytkami nieruchomymi wpisanymi do rejestru zabytków,
  2.  A/48 – zespół urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej – zabudowa ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego wraz zabytkami nieruchomymi wpisanymi do rejestru zabytków,
  3. A/49 – założenie urbanistyczne i zabudowa ul. Moniuszki wraz zabytkami nieruchomymi wpisanymi 
    do rejestru zabytków,
  4. A/56 – osiedle mieszkaniowe na Polesiu Konstantynowskim, obecnie im. Montwiłła Mireckiego,
  5. A/55 – osiedle mieszkaniowe Towarzystwa „Lokator”

oraz

  • zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i objętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków a ujętych w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków,
  • zabytków nieruchomych nieujętych w gminnej ewidencji zabytków a objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

prowadzone będą przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi.

 

Sprawy wniesione do tut. Biura do dnia 26 kwietnia 2018 r. i niezakończone przez miejskie służby konserwatorskie zostaną przekazane zgodnie z kompetencjami do rozpatrzenia przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.