Zaproszenie na szkolenie: ,, Projektowanie w obiektach zabytkowych – Faza przedprojektowa, charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej. Relacje projektant – inwestor.”

Szanowni Państwo,

W dniu 10 maja 2018 r. o godz. 16.30 odbędzie się bezpłatne szkolenie p.t. ,, Projektowanie w obiektach zabytkowych – Faza przedprojektowa, 
charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej. Relacje projektant – inwestor.”  
Serdecznie zapraszamy do siedziby Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów w Łodzi przy ul. Północnej 12.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez Platformę Szkoleniową dostępną dla wszystkich członków IARP. 
Prosimy o rejestrowanie się na szkolenie,  szczegółowe informacje o szkoleniu oraz możliwość rejestracji elektronicznej znajdą Państwo pod linkiem: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/603

Jest to III część szkolenia Narodowego Instytutu Dziedzictwa zorganizowanego przez Zespół ds. Doskonalenia Zawodowego Architektów ZEDOZ – zamykającego blok szkoleń poświęconych
projektowaniu w obiektach zabytkowych.

W naszej Izbie odbyły się już szkolenia z dwóch tematów:

 • 18.05.2017 r. – Formalne i prawne uwarunkowania podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych (wykładowca-  Małgorzata Gmiter) .
 • 26.10.2017 r. – Projektowanie w obiektach zabytkowych. Faza przedprojektowa, ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego (wykładowca – Lidia Klupsz).

PROGRAM SZKOLENIA w dniu 10 maja 2018 r. (czwartek):

                                          CZĘŚĆ II

PROJEKTOWANIE  W  OBIEKTACH  ZABYTKOWYCH – FAZA PRZEDPROJEKTOWA –  
CHARAKTERYSTYKA  BADAŃ  NIEZBĘDNYCH DO ROZPOZNANIA  BUDOWLI  ZABYTKOWEJ. RELACJE  PROJEKTANT – INWESTOR

 Temat I

Udział architekta w rozpoznaniu wartości zabytkowych obiektów w badaniach poprzedzających prace projektowe

 przedstawione będą

 1. badania historyczne – zakres i potrzeba przeprowadzenia rozpoznania archiwalnego

– znaczenie badań historycznych dla rozpoznawania wartości zabytkowych obiektu

– przydatność badań historycznych dla projektanta

– zakres uzyskiwanych informacji o obiekcie zabytkowym

– specyfika regionalna badań historycznych

– zakres oczekiwań od osoby realizującej badania historyczne

 1. badania konserwatorskie i ich znaczenie dla architekta opracowującego projekt

– uprawnienia do prowadzenia badań konserwatorskich

– zakres dokumentacji i badań konserwatorskich

– skutki i znaczenie badań konserwatorskich dla realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym

 1. badania architektoniczne i ich znaczenie dla architekta opracowującego projekt

– uprawnienia i predyspozycje zawodowe do prowadzenia badań architektonicznych

– zakres badań architektonicznych w obiekcie zabytkowym

– zakres dokumentacji badań architektonicznych

– wpływ badań architektonicznych na prace projektowe w obiekcie zabytkowym

 1. badania archeologicznei ich znaczenie dla architekta opracowującego projekt

– charakter uzyskiwanych informacji

– znaczenie informacji uzyskiwanych poniżej powierzchni terenu dla dalszego postępowania w obiekcie zabytkowym

– zakres badań i zakres dokumentacji archeologicznej istotnej dla prowadzenia inwestycji w obiekcie zabytkowym

– przewidywalność kosztów i czasu trwania badań archeologicznych w obiekcie zabytkowym

 1.  harmonogram czynności prac przedprojektowych w obiekcie zabytkowym

– współzależność badań historycznych, konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych

– przykład relacji chronologicznych pomiędzy poszczególnymi badaniami prowadzącymi do uzyskania informacji o obiekcie zabytkowym

– przykład zmiany harmonogramu prac w obiekcie zabytkowym w przypadku nowego ustalenia naukowego posiadającego wpływ na realizację prac w obiekcie zabytkowym, konsekwencje niewystarczającego rozpoznania wartości zabytkowych obiektu przed przystąpieniem do prac remontowych

Wszystkie omawiane badania będą ilustrowane przykładami pochodzącymi z

realizowanych prac badawczych z terenu Polski.

Temat II

Rola mykologii budowlanej w rozpoznaniu stanu zachowania zabytku.

Opinie mykologiczne wymagane przez prawo budowlane w przypadku występowania w budynku zawilgoceń, zagrzybień i innych uszkodzeń związanych z korozją biologiczną są ważną częścią dokumentacji przedprojektowej. Często jednak zdarza się, że zakres i forma takiej opinii (lub ekspertyzy) są niewystarczające lub obarczone błędami. W Temacie IV omówiono zagadnienia związane z mykologią budowlaną w kontekście jej zastosowania w zabytkowych obiektach:

 1. Fizyka budowli i zagrożenia biologiczne
 2. Warunki środowiskowe sprzyjające rozwojowi korozji biologicznej w budynku,
 3. Wpływ poziomu wilgotności drewna  na porażenie drewna przez grzyby i owady,
 4. Naturalna degradacja drewna,
 5. Czynniki biotyczne mające wpływ na niszczenie obiektów zabytkowych,
 6. Cel rozpoznania mykologicznego,
 7. Ogólne informacje na temat rozwoju i typów zagrzybienia w budynku i jego wpływu na zdrowie człowieka,
 8. Grzyby pleśniowe i grzyby domowe – charakterystyka i oddziaływanie na drewno i inne materiały w budynku,
 9. Owady – techniczne szkodniki drewna – cykl rozwojowy, występowanie, podstawowe gatunki,
 10. Korozja chemiczna drewna,
 11. Zadania mykologii budowlanej,
 12. Formułowanie wniosków remontowych a ochrona zabytkowej substancji obiektu.

Temat III

Propozycja standardu ekspertyzy mykologicznej.

Omówienie zakresu ekspertyzy mykologicznej i jej układu dla obiektu zabytkowego. Podane uwagi wynikają z praktycznych przykładów dobrych i niekompletnych opracowań – w celu określenia przydatnego dla konserwatora zabytków i dla projektanta pożądanego standardu opracowania dla obiektów zabytkowych. 

 1. Uwagi dotyczące układu zawartości opracowania,
 2. Rozpoznanie obiektu i informacje na temat jego historii,
 3. Metodyka badań w obiekcie, rozpoznanie elementów konstrukcji,
 4. Opis techniczny obiektu,
 5. Opis stanu zachowania konstrukcji
 6. Pomiary, odkrywki, badania,
 7. Określenie przyczyn rozwoju korozji biologicznej,
 8. Dokumentacja fotograficzna i rysunkowa rozpoznania mykologicznego,
 9. Przykłady najczęściej powtarzających się błędów,
 10. Wpływ zaleceń  mykologicznych na zakres projektu budowlanego i na wartości zabytkowe obiektu.

CHARAKTERYSTYKA  i  CELE  SZKOLENIA

Szkolenie dotyczy badań  przedprojektowych  koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską. Tematy te z założenia mają dla architekta – koordynatora inwestycji charakter informacyjny,  wyjaśniający czego może oczekiwać od innych specjalistów –wykonawców tych badań, aby zbudować ramy całego przedsięwzięcia związanego z zabytkiem.

 Faza przedprojektowa w odniesieniu do zabytku znacznie różni przygotowanie projektu inwestycji  od pozostałych obiektów budowlanych, a jej wyniki mają kluczowe znaczenie dla realistycznego i bezpiecznego zbudowania harmonogramu procesu inwestycyjnego oraz podejmowania  decyzji projektowych uwzględniających zachowanie wartości zabytku.

Nieznajomość uwarunkowań i specyfiki prowadzenia prac przygotowawczych w obiektach zabytkowych stwarza  zagrożenia dla  płynnej realizacji procesu inwestycyjnego. „Specyfika ta odgrywa bowiem decydującą rolę na etapie  przygotowania inwestycji- wymaga uwzględnienia w harmonogramie prac nie tylko standardowo wykonywanych czynności, ale także rezerwowania czasu i środków na przeprowadzenie kwerend i badań oraz uzgodnień ze służbami konserwatorskimi”.

Uwzględnienie w praktyce projektowej przekazanych na szkoleniu informacji umożliwi uwzględnienie tych prac w harmonogramach przygotowania inwestycji,  usprawni uzyskiwanie pozwoleń konserwatorskich na prace przy zabytku i umożliwi sprawniejsze  prowadzenie inwestycji. 

 EFEKT  SZKOLENIA

Uwzględnienie w praktyce projektowej przekazanych na szkoleniu informacji umożliwi realistyczne i bezpieczne zbudowanie harmonogramu procesu inwestycyjnego obiektu zabytkowego oraz podjęcie  decyzji projektowych uwzględniających zachowanie wartości zabytku. Pozwoli  to zminimalizować potencjalne trudności we współpracy z organem konserwatorskim  i usprawni otrzymanie pozwolenia konserwatorskiego na prace przy zabytku. Działania te  będą miały również wpływ  na wzrost poziomu ochrony i opieki nad zabytkami. 

WYKŁADOWCY

Cały cykl szkoleń, którego w/w temat stanowi część II, prowadzony jest przez specjalistów posiadających długoletnie doświadczenie w pracach projektowych i realizacyjnych przy zabytkach, a także doświadczenie w zakresie prawa ochrony zabytków i funkcjonowania organów konserwatorskich wydających pozwolenia na prace.

Wykładowca tematu I : Paweł Filipowicz,

Architekt, kierownik Oddziału Terenowego NID w Łodzi, od 1982 r. zajmujący się tematyką dziedzictwa kultury, czynny projektant i autor wielu badań dla obiektów zabytkowych. Członek Izby Architektów RP.

Wykładowca tematu  II, III: Dominik Mączyński

Architekt, główny specjalista w NID w Zespole ds. Standardów Badań i Ochrony Dziedzictwa,  specjalista mykologiczno – budowlany PSMB, członek PKN ICOMOS, przewodniczący Komisji Drewna PKN ICOMOS, członek Międzynarodowego Komitetu Drewna ICOMOS, posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w projektowaniu i wykonywaniu badań w zabytkach oraz w sporządzaniu ekspertyz mykologicznych w ważnych obiektach zabytkowych na terenie całego kraju. Autor licznych publikacji i wystąpień związanych z tematyką badań i ochrony zabytków. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Serdecznie zapraszam,

arch. Wojciech Jander