Szkolenie ,,Projektowanie w obiektach zabytkowych” 25 października  2018 r. godz. 16.30 

Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na bezpłatne szkolenie:
,,Projektowanie w obiektach zabytkowych – faza przedprojektowa – archeologia w praktyce architekta, rewitalizacja przestrzeni miejskich, parki kulturowe i rezerwaty archeologiczne oraz rekonstrukcje”,

które odbędzie się w dniu 25 października  2018 r. o godzinie 16.30 na “ Przystanku Architektura “ 
przy ul. Północnej 12.

PROGRAM  SZKOLENIA:

 

Temat I

Archeologia w praktyce architekta

 

Wykład ma na celu zapoznanie architektów ze specyfiką wykonywania prac archeologicznych w kontekście  inwestycji budowlanych, przedstawia m.in. obowiązujące w tym zakresie podstawy prawne i procedury  administracyjne, zakres i sposoby rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego oraz  szereg istotnych dla architekta wiadomości ułatwiających uwzględnienie tej problematyki w harmonogramie inwestycji. Wskazuje na korzyści i zagrożenia płynące z przedinwestycyjnego rozpoznania archeologicznego.

Zasadnicze elementy prezentacji

 1. Podstawy prawne ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce,
 • obowiązujące akty prawne
 • struktura i kompetencje służb ochrony zabytków w Polsce
 • procedury administracyjne przy obiektach/stanowiskach zabytkowych
 1. Specyfika archeologicznych zabytków ruchomych i nieruchomych (m.in. kwestie własności)

III.                Archeologia i inwestycje budowlane, prace przy obiektach zabytkowych  – rozpoznanie archeologiczne:

 • etap planowania – zasoby ewidencji nieruchomych zabytków archeologicznych (ewidencja krajowa, gminna), miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 • nieinwazyjne badania archeologiczne – rodzaje badań i możliwości
 • przedinwestycyjne (ratownicze) badania wykopaliskowe – zasady prowadzenia badań, standardy dokumentacyjne
 • nadzory archeologiczne 
 • wybór archeologa– na co należy zwrócić uwagę przy wyłanianiu wykonawcy  badań archeologicznych
 • kosztorysowanie badań archeologicznych
 • działania w przypadku odkrycia obiektów i zabytków archeologicznych w trakcie prowadzenia inwestycji
 • zagospodarowanie nieruchomych zabytków archeologicznych – rewitalizacja przestrzeni miejskich
 1.  Podsumowanie  korzyści  i zagrożeń płynących z przedinwestycyjnego rozpoznania  archeologicznego

Temat II

Rewitalizacja przestrzeni miejskich a ochrona dziedzictwa archeologicznego

Przedstawienie tematów związanych z szeroko pojętą rewitalizacją na tle przepisów ustawy          o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o rewitalizacji z uwzględnieniem zasad doktryny konserwatorskiej  odnoszącej się do dziedzictwa archeologicznego. Na przykładach zostaną omówione zasady planowania  procesu rewitalizacji w sposób najbardziej korzystny zarówno dla inwestora, jak i dla zasobu dziedzictwa archeologicznego.

Temat III

Archeologiczne rekonstrukcje w świetle współczesnej doktryny konserwatorskiej,  standardy tworzenia rezerwatów archeologicznych, parków kulturowych, rekonstrukcji archeologicznych obiektów zabytkowych

Temat związany jest z problemem zarządzania stanowiskami archeologicznymi o własnej formie terenowej. Powszechny obecnie trend wznoszenia na nich rekonstrukcji dawnych siedzib ludzkich w dużej mierze  powoduje zniszczenie substancji zabytkowej. W związku z tym omówione zostaną uwarunkowania prawne oraz zasady doktryny konserwatorskiej odnoszące się do rekonstrukcji o charakterze archeologicznym. W prezentacji zostaną przedstawione przykłady inwestycji – rekonstrukcji oraz omówienie zastosowanych w nich rozwiązań, jak również wskazanie możliwych sposobów prezentacji przeszłości.

Wykładowca –  Agata Byszewska, NID

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez Platformę Szkoleniową, dostępną dla wszystkich członków IARP po zalogowaniu na stronie internetowej https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/674

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu.

Zespół ds. Szkoleń LOOIA