Konkurs architektoniczno-urbanistyczny pn. „Zielony Rynek”

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska ma zaszczyt ogłosić konkurs architektoniczno-urbanistyczny pn. „Zielony Rynek”. Organizatorem konkursu jest Biuro Architekta Miasta. Partnerem Konkursu jest Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 23.10.2019 r.

Podstawowym celem ogłoszonego Konkursu jest wypracowanie optymalnego modelu odzyskania przestrzeni placu jako kluczowej przestrzeni publicznej, będącej miejscem wypoczynku, rekreacji i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Polesia. Od Uczestników Konkursu oczekuje się wypracowania rozwiązań przestrzennych, architektonicznych oraz przedstawienia propozycji związanych z funkcjonowaniem obszaru, w tym sugerowanych uzupełnień funkcjonalnych. Prace konkursowe będą więc autorskim rozwinięciem założeń określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Obszar opracowania obejmuje tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako: 25.1.PP – plac Barlickiego, 25.3.U – obszar przeznaczony pod nową halę targową i funkcję uzupełniającą wraz z parkingiem i terenem rekreacyjnym, 25.2.U – istniejąca hala targowa; drogi publiczne: 6.KDD, 2cKDD+T na odcinku od ul. S. Żeromskiego do ul. Gdańskiej, 1b.KDL na odcinku od ul. Zielonej do ul. 6-ego Sierpnia. Mapę terenu z zaznaczoną granicą opracowania zawiera załącznik Nr 5 do Regulaminu Konkursu.

Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, osoby prawne lub zespoły autorskie składające się z osób fizycznych, posługujące się przynajmniej jedną osobą posiadającą takie uprawnienia.

Poniżej przedstawiamy harmonogram konkursu:

16.08.2019 r. – ostateczny termin nadsyłania pytań do Organizatora (na adres: e.stolarczyk@uml.lodz.pl);
30.08.2019 r. – udzielenie odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych Konkursem;
23.10.2019 r. do godz. 19:00 – składanie prac konkursowych;
06.11.2019 r. – zakończenie prac Sądu Konkursowego, ogłoszenie wyników Konkursu, dyskusja pokonkursowa i wystawa pokonkursowa;
06.11.2019 r. – 17.11.2019 r. – wystawa pokonkursowa

Uwaga!
Podane powyżej terminy mogą ulec zmianie, o czym Organizator niezwłocznie poinformuje poprzez ogłoszenie na stronie Organizatora.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne o łącznej puli 140 tys. zł.

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/konkurs-architektoniczno-urbanistyczny-pn-zielony-rynek-id29724/2019/8/8/

https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/zielony-rynek-konkurs-architektoniczno-urbanistyczny-id29733/2019/8/9/