Ostrzeżenie przed udziałem w konkursie na opracowanie koncepcji przebudowy budynku magazynowego

Na prośbę Lubelskiej Okręgowej Rady IARP publikujemy treść pisma wystosowanego przez Radę LuOIA w sprawie:

Zaproszenia do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji na przebudowę budynku magazynowego zlokalizowanego w Chełmie przy ulicy Partyzantów 27B.

Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP otrzymała od swoich członków wiele zapytań związanych z rozesłanym do nich przez Państwa zaproszeniem do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji przebudowy budynku magazynowego zlokalizowanego w Chełmie przy ul. Partyzantów 27B .
W związku z powyższym Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP, po zapoznaniu się z Państwa zaproszeniem, pragnie się do niego odnieść niniejszym pismem.

Wyłonienie wykonawcy prac projektowych oraz najlepszego projektu w drodze konkursu jest działaniem jak najbardziej słusznym. Naszym zdaniem jest to najlepsza droga w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania przy zamówieniach na prace projektowe. Jednakże samo zaproszenie wysłane przez Państwa zawiera szereg uchybień merytorycznych związanych z organizacją i ogłoszeniem konkursu na prace projektowe, co sygnalizowali nam nasi członkowie. Niewłaściwe pod kątem merytorycznym są następujące zagadnienia:

  1. Brak jest regulaminu konkursu z jasnym opisem zamierzenia;
  2. Nie ma informacji o kodowaniu prac, co może świadczyć o braku anonimowości w postępowaniu;
  3. Nie ma informacji o powołaniu sądu konkursowego składającego się m.in. z architektów posiadających odpowiednie uprawnienia;
  4. Brak jest materiałów wyjściowych, które powinien przygotować Zamawiający i udostępnić je wraz z zaproszeniem (wypis z MPZP, mapę zasadniczą czy wytyczne konserwatorskie);
  5. Brak jest jasnych kryteriów oceny pracy konkursowej;
  6. Nie ma mowy o nagrodach dla uczestników;
  7. Brak jest zapisów na temat głównych warunków umowy na prace projektowe z ogólnym określeniem warunków wynagrodzenia i terminów wykonania projektu budowlanego;
  8. Zostały zaproponowane niemożliwe do spełnienia terminy realizacji konkursu;
  9. W warunkach konkursu zawarto niewłaściwe zapisy dotyczące uzgodnienia koncepcji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków (Miejski Konserwator Zabytków może koncepcję zaopiniować ale nie uzgodnić i odbywa się to jedynie na wniosek Inwestora lub osoby przez niego umocowanej);
  10. Brak jest zapisów dotyczących praw autorskich;

W związku z wymienionymi uwagami Lubelska Okręgowa Rada IARP pozostaje w obowiązku poinformować Państwa oraz swoich członków o wadliwych zapisach w zaproszeniu do udziału w konkursie.
Proponujemy Państwu nawiązanie kontaktu ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Lublin, które organizuje i współorganizuje konkursy architektoniczne od wielu lat, w celu opracowania właściwych warunków przeprowadzenia tego rodzaju konkursu.
Mamy głęboką nadzieję, że konkurs ten, z uwzględnieniem wymienionych uwag, zostanie przeprowadzony w poprawnej formie oraz zgodnie z przyjętymi standardami.