Internetowe szkolenia dotyczące zmian w prawie budowlanym – dostępne na portalu www.warsztatarchitekta.pl

Krajowa Rada Izby Architektów RP zorganizowała internetowe szkolenia dotyczące zmian w prawie budowlanym. Szkolenia przygotował i poprowadził architekt IARP Grzegorz Jachym, Członek Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów, Koordynator Komisji prawa inwestycyjnego przy KRIA, Przewodniczący Podkomisji Prawa budowlanego KRIA.

1. Prawo budowlane po nowelizacji – najistotniejsze zmiany dla architekta. Szkolenie dotyczy najistotniejszych zmian prawa wpływających na pracę architekta (i nie tylko) po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Wśród omawianych zagadnień znajdą się m.in. przepisy dot. odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, procedur dla obiektów niewymagających pozwolenia na budowę, nowego podziału projektu budowlanego, weryfikacji projektu przez organy, istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów, rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych oraz przepisów przejściowych do ustawy.

Linki do szkolenia:

www.warsztatarchitekta.pl/prawo_budowlane

2. „Nowe” Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Szkolenie przedstawia krok po kroku przepisy nowego rozporządzenia ws. projektu budowlanego. W prezentacji omówiono szczegółowo wszystkie regulacje a także przedstawiono wyjaśnienia, komentarze, przykłady kart i stron tytułowych oraz metryk na rysunkach. W wyjaśnieniach i komentarzach uwzględniono argumentację zawartą w uzasadnieniu do projektu w/w rozporządzenia.

Linki do szkolenia: www.warsztatarchitekta.pl/forma_projektu

Szkolenia dostępne są dla wszystkich bez potrzeby logowania oraz bez ograniczeń czasowych.