Poradnik Prawny Architekta – Prawo budowlane i projekt budowlany wg nowych zasad

W ślad za szkoleniami z nowelizacji prawa budowlanego oraz z nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Krajowa Rada Izby Architektów RP przygotowała dwie publikacje w formacie pdf.
Publikacje zawierają materiały ze szkoleń przygotowanych i poprowadzonych przez architekta IARP Grzegorza Jachyma, Członka Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów, Koordynatora Komisji prawa inwestycyjnego przy KRIA oraz Przewodniczącego Podkomisji Prawa budowlanego KRIA.

Poradnik Prawny Architekta nr 1
Prawo Budowlane – najistotniejsze zmiany dla architekta
Publikacja omawia najistotniejsze zmiany prawa wpływające na pracę architekta (i nie tylko) po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Wśród omawianych zagadnień znajdują się m.in. przepisy dot. odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, procedur dla obiektów niewymagających pozwolenia na budowę, nowego podziału projektu budowlanego, weryfikacji
projektu przez organy, istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów, rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych oraz przepisów przejściowych do ustawy.

Prawo Budowlane – najistotniejsze zmiany dla architekta

Poradnik Prawny Architekta nr 2
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – nowe rozporządzenie.
Publikacja przedstawia krok po kroku przepisy nowego rozporządzenia ws. projektu budowlanego. W prezentacji omówiono szczegółowo wszystkie regulacje a także przedstawiono wyjaśnienia, komentarze, przykłady kart i stron tytułowych oraz metryk na rysunkach.
W wyjaśnieniach i komentarzach uwzględniono argumentację zawartą w uzasadnieniu do projektu w/w rozporządzenia.