Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane – czerwiec 2021

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP przekazała wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane  organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz z zaleceniami NIZP-PZH dotyczącymi działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjnokanalizacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

W zakresie środków zabezpieczających Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP (KKK) zwraca szczególną uwagę na poinformowanie zdających o:

  • konieczności zabezpieczenia się we wszystkie niezbędne środki ochronne, w tym szczególnie: maseczki lub przyłbice ochronne, jednorazowe rękawiczki (zarówno na część pisemną jak i ustną), swoje materiały pomocnicze w tym kartki do sporządzania notatek i rysunków oraz wydrukowane teksty aktów prawnych, Polskich Norm oraz Eurokodów;
  • zachowywaniu odpowiedniego odstępu pomiędzy zdającymi oraz zdającymi i członkami Komisji egzaminacyjnych;
  • zasadach zachowania przed, podczas oraz po przeprowadzaniu egzaminu.

Powyższe jest niezależne od obowiązku poinformowania zdających o punktach wskazanych w Wytycznych oraz o konieczności zapoznania się z całą treścią Wytycznych.   

KKK zwraca uwagę na konieczność ograniczenia liczby osób zapewniających obsługę administracyjną oraz techniczną, tak aby zapewnić sprawne przeprowadzenie egzaminu i jednocześnie zminimalizować liczbę osób obecnych podczas jego przeprowadzania.

KKK proponuje, aby zestawy pytań przygotowane do losowania podczas części ustnej egzaminy umieszczone były w kopertach, co umożliwi wylosowanie przez kandydata swojego zestawu bez kontaktu z innymi zestawami. KKK wskazuje również możliwość numerowania kopert i stolików, tak aby numer koperty był zgodny z numerem stolika, a stoliki na sali, w której przeprowadzany jest egzamin, ustawione były w porządku określonym przez kolejność numerów, którymi są oznaczone.

KKK proponuje powoływanie komisji w składach trzyosobowych (powyższe dotyczy mniejszych izb, gdzie liczba zdających pozwala na przyjęcie takiego rozwiązania; w większych składy pięcioosobowe).  

KKK proponuje wywieszenie list z wynikami egzaminu w kilku miejscach tak, aby zminimalizować liczbę osób sprawdzających wyniki w danym miejscu. Niezbędne jest jednak przy tym zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w tym szczególnie tych dotyczących niegrupowania się kandydatów. Zgodnie z § 9 ust. 11 Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wyniki części pisemnej egzaminu są ogłaszane bezpośrednio po sprawdzeniu wszystkich odpowiedzi udzielonych przez uczestników egzaminu. Ani regulamin ani ustawa wprost nie określa formy ogłoszenia wyników, ale mając na uwadze cel, w jakim ogłaszane są te wyniki, którym jest przeprowadzenie procesu nadania uprawnienia budowalnego w specjalności architektonicznej, można przyjąć, że dopuszczalne jest wywieszenie listy osób zawierającej imię i nazwisko osoby zdającej. Z uwagi na konieczność stosowania zasady adekwatnego zakresu przetwarzania danych, niedopuszczalne jest wywieszanie list zawierających inne niż niezbędne dane identyfikujące zdającego, takie jak numer pesel czy adres zamieszkania. Z punktu widzenia przepisów RODO możliwe jest również ogłoszenie wyników egzaminu poprzez wskazanie danych na liście w sposób, uniemożliwiający identyfikację danych kandydata przez innych uczestników egzaminu. KKK rekomenduje jednak, aby listy zawierały imię i nazwisko osoby zdającej. Możliwe jest wywieszenie, w uzasadnionych przypadkach wynikających z braku dostępu do miejsca przeprowadzania egzaminu, dodatkowej listy w siedzibie danej okręgowej izby architektów po uprzednim poinformowaniu zdających na egzaminie o takiej dodatkowej formie. W takim przypadku należy zapewnić bezpieczeństwo pracowników przebywających w siedzibach izb okręgowych np. poprzez wywieszenie listy na drzwiach wejściowych bez możliwości wchodzenia do siedziby izby.

Ponadto KKK wskazuje, że zasadne jest wyposażenie sal w kosze na zużyte środki ochrony osobistej.        

Osoby przystępujące do egzaminu na uprawnienia w najbliższej sesji egzaminacyjnej, rozpoczynającej się w dniu 11 czerwca br., prosimy o zapoznanie się z dokumentami i bezwzględne stosowanie się do zawartych zapisów.