Szkolenie online. „Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania architektonicznego” – 26.07.2021, godz. 17.00

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we
współpracy z Podkomisją Architektury, Urbanistyki i Planowania
Przestrzennego działającą przy KRIA RP oraz Małopolską Okręgową Izbą
Architektów RP zaprasza na cykl szkoleń:

„Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania
architektonicznego”:

Szkolenie 1. Plany miejscowe.
Szkolenie 2. Decyzje o warunkach zabudowy.

Szkolenie 1. będzie dostępne od 26 lipca 2021 roku od godziny 17.00 bez
ograniczeń czasowych
w bibliotece szkoleń na portalu Warsztat Architekta
pod adresem https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/
link bezpośredni do szkolenia:
https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/30-szkolenia-nagrania/369-plany-miejscowe

Uprzejmie informujemy, że aby po obejrzeniu szkolenia, otrzymać certyfikat
Izby Architektów RP, należy uprzednio zarejestrować się
w systemie szkoleniowym pod adresem https://szkolenia.iarp.pl/szkolenia
link bezpośredni do rejestracji:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/996

CELE:
1. Znajomość aktualnych regulacji prawnych dotyczących planowania
przestrzennego.
2. Rozumienie wpływu zawartości Planów oraz Decyzji WZ i ULICP na rozwój
i kształtowanie przestrzeni.
3. Rozumienie wpływu zawartości Planów oraz Decyzji WZ i ULICP na proces
projektowania.
4. Znajomość zawartości Planów.
5. Poznanie zawartości Decyzji WZ i ULICP.
6. Zdobycie umiejętności interpretowania różnorodności zapisów i
rysunków Planów.
7. Zdobycie umiejętności praktycznego sposobu odczytywania zawartości
Planów, decyzji WZ i ULICP.
8. Rozumienie relacji pomiędzy Studium a Planami miejscowymi oraz
decyzjami WZ i ULICP.

SZKOLENIE 1. PALNY MIEJSCOWE
I. Wprowadzenie do tematu:
– objaśnienie wyboru tematu obu szkoleń;
– zapowiedź treści szkoleń;
– informacja o przeprowadzeniu szkoleń: 1-dotyczący Planów miejscowych,
2- dotyczący WZ i ULICP;

II. Prezentacja połączona z wykładem:
1. Przypomnienie regulacji prawnych.
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako
wyraz polityki przestrzennej Gminy.
Plan miejscowy jako akt prawa miejscowego, będący podstawą wydawania
decyzji administracyjnych.
3. Zawartość aktu planistycznego -tekst- treść uchwały Rady i część
graficzna oraz załączniki.
Jak czytać miejscowe plany. Omówienie zagadnień na podstawie wybranych
planów m. innymi takich jak:
a/wskaźniki /parametry- sposoby zapisów i ich znaczenie dla procesu
projektowania (min-max, intensywność zabudowy, powierzchnia biologicznie
czynna, wskaźniki dopuszczalnej powierzchni zainwestowania itp.)
b/przeznaczenie podstawowe i uzupełniające w odniesieniu do działki
inwestycyjnej i obszaru oznaczonego w MP,
c/wytyczne kształtowania obiektów: wysokości, kształty, kąty dachów,
barwy, materiały wykończeniowe itp.
d/zasady scalania i podziału nieruchomości
e/ projektowanie zagospodarowania działki objętej inwestycją w oparciu o
przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne,
f/linie zabudowy, linie rozgraniczające teren
g/strefy
h/problem nieaktualności obowiązujących Planów miejscowych (osuwiska,
strefy zalewowe, strefy ochrony sieci, ciągów komunikacyjnych, rezerwy
terenu pod urządzenia infrastrukturalne)
III. Wnioski i podsumowanie.
IV. Zakończenie.

PROWADZĄCY:
mgr inż. arch. Dorota Verey Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP