Informacja o praktykach zawodowych

Informacja dla ARCHITEKTÓW IARP OPIEKUNÓW PRAKTYK

SYSTEMU STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH IZBY ARCHITEKTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SSPZ IARP  

prosimy ARCHITEKTÓW IARP zainteresowanych przyjęciem studentów

na czteromiesięczną praktykę, o zgłaszanie swoich kandydatur

za pośrednictwem poniższego linku: 

https://praktyki.izbaarchitektow.pl/

SYSTEM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

IZBY ARCHITEKTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SSPZ IARP

SYSTEM PRAKTYKI: 

stacjonarny

WYMIAR TYGODNIOWY PRAKTYKI:

40 godzin

TERMINY ZGŁASZANIA PRZEZ ARCHITEKTÓW IARP CHĘCI PRZYJĘCIA PRAKTYKANTÓW:

od ogłoszenia do 1 grudnia 2022 r.

OKRES APLIKACJI STUDENTÓW DO ODBYCIA PRAKTYKI:

od 1 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

OKRES ODBYWANIA PRAKTYKI PRZEZ STUDENTÓW

od 1 marca do 30 czerwca 2023 r. 

TERMIN POTWIERDZENIA (LUB NIEPOTWIERDZENIA) ODBYCIA PRAKTYKI: 

30 czerwca 2022 r. 

OPIEKUN PRAKTYKI:

·        OPIEKUNEM PRAKTYKI może być każdy czynny członek Izby Architektów RP posiadający pełne uprawnienia do projektowania.

  • OPIEKUN PRAKTYKI zgłasza chęć przyjęcia PRAKTYKANTA za pomocą aplikacji SSPZ IARP.

·        OPIEKUN PRAKTYKI dokonuje wyboru PRAKTYKANTA w SSPZ IARP, w terminie od 1 grudnia 2022r. do 31 stycznia 2023 r. Wybór ten jest możliwy do wyczerpania limitu miejsc, który wynosi do 2 PRAKTYKANTÓW na 1 OPIEKUNA.     

·        OPIEKUN PRAKTYKI przyjmuje kandydata na podstawie PORTFOLIO PROJEKTÓW.  

  • OPIEKUN PRAKTYKI czuwa nad doskonaleniem umiejętności praktycznych PRAKTYKANTA, nabytych w trakcie zajęć na uczelni.

·         OPIEKUN PRAKTYKI sprawuje opiekę dydaktyczną nad PRAKTYKANTEM, przekazując mu swoje

         doświadczania zawodowe.

  • OPIEKUN PRAKTYKI potwierdza (lub nie potwierdza) odbycie praktyki w SSPZ IARP, na podstawie odbytego stażu pracy i PORTFOLIA PRAKTYKI, w ostatnim dniu jej odbywania, to jest 30 czerwca 2023 r.

·         Podstawą niepotwierdzenia odbycia praktyki może być nieusprawiedliwiona absencja w okresie jej odbywania lub brak PORTFOLIA PRAKTYKI w systemie

BIURO PROJEKTÓW:

BIURO PROJEKTÓW, w którym funkcjonuje OPIEKUN PRAKTYKI, na podstawie wymagań SSPZ IARP

i zgody zarządzającego biurem, zapewnia PRAKTYKANTOWI:

·         Miejsce pracy (biurko, komputer, legalne oprogramowanie).

        Praktyka nie może mieć charakteru pracy zdalnej. Miejscem odbywania praktyki jest siedziba BIURA PROJEKTÓW, z wyłączeniem prowadzonych nadzorów nad realizacją budynków oraz prowadzenia postępowań administracyjnych.

UWAGA: Kompletny opis znajduje się systemie.