Oferta pracy/ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzezinach

1. Miejsce wykonywania pracy : Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzezinach u l. Henryka Sienkiewicza 11 95 – 060 Brzeziny

2. Wymiar etatu : pełny etat

3. Wymagane kwalifikacje:

– wykształcenie wyższe,

– uprawnienia budowlane bez ograniczeń,

– minimum 5 – letni staż pracy

4. Wymagania niezbędne :

– posiadanie wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ,

– znajomość przepisów prawa administracyjnego , prawa budowlanego, prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i o finansach publicznych,

– w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracował , nie pełnił służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów – nie do tyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1 972 r. lub później .

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

– list motywacyjny ,

– CV ,​

– kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– kopia uprawnień budowlanych ,

– kopia świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe ,

– oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz na przedstawienie Staroście Brzezińskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzezinach ,

– oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa,

– oświadczenie , że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/łem, nie pełniłam/łem służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie byłam/łem współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później .

6. Termin składania dokumentów : d o dnia 1 0.0 8.2023 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Kandydat na PINB w Brzezinach ”

7. Miejsce składania/nadsyłania dokumentów : Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi piętro X IV ul. R. Traugutta 25 90 – 113 Łódź

Dodatkowe informacje pod numerem tel . (42)6 37 47 3 3 lub winb@lodz.uw.gov.pl