Oferta pracy/ Inspektor Nadzoru Budowlanego

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgierzu

1.Miejsce wykonywania pracy :

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu ul. Sadowa 6A 95-100 Zgierz

2. Wymiar etatu : pełny etat

3. Wymagane kwalifikacje:

– wykształcenie wyższe,

– uprawnienia budowlane bez ograniczeń,

– minimum 5-letni staż pracy

4. Wymagania niezbędne :

– posiadanie wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości powiatowego

inspektora nadzoru budowlanego,

– znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawa

budowlanego i przepisów wykonawczych, prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i

o finansach publicznych,

w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracował, nie pełnił służby

w organach bezpieczeństwa państwa i nie był współpracownikiem tych organów w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych

dokumentów –

nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

– list motywacyjny,

– CV,

– kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– kopia uprawnień budowlanych,

– kopia świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających posiadane

doświadczenie zawodowe,

– oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu

z pełni praw publicznych,

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji oraz na przedstawienie Staroście Zgierskiemu kandydatury na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgierzu,

– oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa,

– oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie

pracowałam/łem, nie pełniłam/łem służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie

byłam/łem współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów –

nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.

6. Termin składania dokumentów :

do dnia 10.05.2024 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Kandydat na PINB w Zgierzu”

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

7. Miejsce składania/nadsyłania dokumentów :

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi piętro XIV

ul. gen. R. Traugutta 25 90-113 Łódź

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (42)637 47 33 lub

winb@lodz.uw.gov.pl