„Akustyka budowlana – najnowsze wymagania prawne”

Program szkolenia z cyklu:
„Akustyka budowlana – najnowsze wymagania prawne”

Łódź, 19 maja 2015

Łódzka Okręgowa Izba Architektów

Miejsce szkolenia:

Hotel Tobaco
ul. Kopernika 64
Sala Żółta

Szkolenie poświęcone będzie wymaganiom związanym z wprowadzeniem Nowej normy PN-B-02151-4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań” a także Nowelizacji normy N-B-02151-3 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – wymagania”.

13.30 – 14.00 Rejestracja uczestników.
14.00 – 14.45 Nowa norma PN-B-02151-4: przesłanki wprowadzenia, cel i zakres, status normy.

W wykładzie zostaną wskazane powiązania między WT (rozporządzenie w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) a PN-B-02151-4. Przedstawione będą wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego do których odnosi się norma. Objaśnione zostaną również pojęcia używane w normie, 
w szczególności: chłonności akustycznej pomieszczenia, czas pogłosu pomieszczenia, Wskaźnik Transmisji Mowy. Omówione zostaną również metody kontroli.

14.45– 15.30 Nowelizacja normy PN-B-02151-3: przesłanki zmian, istotne zmiany, status normy.

W wykładzie zostaną przedstawione powiązania między WT (rozporządzenie w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) a PN-B-02151-3.
Będą wskazane przykładowe wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pomieszczeń w różnych typach budynków. Uczestnicy zapoznają się z metodami kontroli parametrów obliczonych teoretycznie. Omówiona zostanie również planowana nowa norma PN-B-02151-5.

15.30 – 15.45 Przerwa kawowa

15.45 – 16.30 Warsztat: Sposoby obliczania chłonności akustycznej typowych pomieszczeń. Obliczanie czasu pogłosu w pomieszczeniu.

16.30 – 17.15 Warsztat: Praktyczne rozwiązania akustyczne w obiektach – studium przypadku. Dobranie przegrody poziomej spełniającej wymagania aktualnej normy przy wykorzystaniu narzędzia Floor-Matrix.

17.15 – 17.20 Podsumowanie wykładów, pytania uczestników, dla chętnych indywidualne konsultacje techniczne.

Prowadzący wykłady:

architekt Mikołaj Jarosz, członek Komitetu Technicznego nr 253 (Akustyki Architektonicznej) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
mgr inż. Henryk Kwapisz, członek Komitetu Technicznego nr 253 (Akustyki Architektonicznej) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.