Oferta Pracy ZDiT Łódź

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi obecnie prowadzi nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektora / specjalisty ds. zagospodarowania pasa drogowego

w Zespole Rewitalizacji Obszarowej w Wydziale Projektów Kluczowych

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Zakres obowiązków to m.in.:

 • współudział w opracowywaniu rozwiązań projektowych dla przestrzeni miejskich
  we współpracy z Biurem Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi oraz w konsultacji
  z organizacjami pozarządowymi i komórkami wewnętrznymi ZDiT,
 • przygotowanie wytycznych dla remontów, budów dróg i innych obiektów ujętych
  w procesie rewitalizacji,
 • wykonywanie zadań z zakresu estetyzacji prowadzonych inwestycji i remontów, poprzez opiniowanie, pod kątem wyposażenia ulic w elementy małej architektury
  i rozwiązań architektonicznych wszystkich przygotowywanych specyfikacji, zarówno na dokumentacje projektowe, jak i na roboty budowlane, opracowywanych dokumentacji projektowych, a także poprzez doraźne monitorowanie estetyki w Mieście i wydawanie rekomendacji naprawczych,
 • przygotowywanie stosownych wytycznych dla obiektów małej architektury ulic
  i innych przestrzeni publicznych Miasta Łodzi,
 • porządkowanie przestrzeni publicznej w sąsiedztwie zabytkowych nieruchomości pofabrycznych,
 • nadzór nad zleconymi przez Wydział dokumentacjami projektowymi oraz prowadzonymi budowami i remontami w zakresie estetyzacji i rozwiązań architektonicznych, akceptacja materiałów do wybudowania pod kątem estetyzacji i rozwiązań architektonicznych,
 • opracowanie projektów planu rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie
  o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uzgadnianie z tytułu zarządcy dróg publicznych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
 • udzielanie odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące przeznaczania nieruchomości pod przyszłościowe inwestycje drogowe,
 • wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawach, uchwałach Rady Miejskiej w Łodzi, zarządzeniach Prezydenta Miasta Łodzi oraz innych aktach prawnych dotyczących prac Wydziału,
 • opracowanie wniosków, specyfikacji technicznych oraz warunków umownych celem udzielenia zamówień na realizację zadań z  zakresu działania Wydziału,
 • sporządzanie analiz, informacji, sprawozdań w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
 • współpraca z firmami projektowymi i wykonawcami robót budowlanych,
 • nadzorowanie prawidłowości wykonanych prac projektowych i wykonawczych
  we współpracy z innymi komórkami merytorycznymi.

Od kandydatów oczekujemy m.in.:

 • wykształcenia wyższego technicznego o kierunku architektura lub architektura i urbanistyka,
 • odpowiedniego stażu pracy: na stanowisko inspektora wynosi co najmniej 2 lata,
  na stanowisko specjalisty wynosi co najmniej 4 lata,
 • co najmniej 2 letniego doświadczenia na stanowisku projektanta lub asystenta projektanta, w tym przy projektach związanych z kształtowaniem przestrzeni miejskich wraz z budynkami,
 • znajomości ustaw: o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.), Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), Prawo zamówień publicznych
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) oraz pozostałych niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków,
 • znajomości procesu inwestycyjnego, jego etapów i decyzji administracyjnych wydawanych w jego toku,
 • znajomości topografii miasta, 
 • umiejętności obsługi komputera (MS Office, Internet, ArchiCAD lub AutoCAD, SketchUp, Corel, Photoshop, programy do tworzenia modeli 3d oraz wizualizacji),
 • dyspozycyjności,
 • posiadania następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: samodzielności, umiejętności planowania i organizacji pracy, poczucia odpowiedzialności
  za realizowane zadania, sumienności, odpowiedzialności, komunikatywności, umiejętności analizy i syntezy informacji.    

 Kontakt:

Bliższe informacje do uzyskania na stronie internetowej www.zdit.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej – Oferty pracy – Aktualne oferty pracy – Ogłoszenie nr 16-16.