Uwaga – konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji obiektu GAT S.A. OTS ZAGROŃ w Szczyrku

Publikujemy pismo otrzymane przez Łódzką Okręgową Izbę Architektów ze Śląskiej OIA RP.

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym przez Państwa „zapytaniem ofertowym – konkursem” opublikowanym na stronie GAT SA oraz licznymi zapytaniami członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej nt. prowadzonej przez Państwa procedury wyłonienia najlepszego wykonawcy koncepcji architektonicznej modernizacji obiektu GAT SA OTS ZAGROŃ w Szczyrku – Śląska Okręgowa Izba Architektów RP po zapoznaniu się z materiałami „konkursu” udostępnionymi na stronie organizatora (www.gat.pl/przetargi) – poinformowała członków Izby Architektów o nierekomendowaniu ww. „konkursu” wskazując m.in. na wadliwe zapisy zawarte w Państwa zapytaniu – niezgodne ze standardami organizacji tego typu konkursów oraz zasadami etyki zawodowej architektów – członków Izby.

Chcielibyśmy podkreślić, że wybór wykonawcy prac projektowych oraz najlepszego projektu architektonicznego w drodze konkursu jest działaniem na pewno słusznym pod warunkiem jednak, że zostaną dochowane określone standardy organizacji tego typu konkursów. Opublikowane przez Państwa „zapytanie ofertowe – konkurs” zawiera szereg uchybień merytorycznych i formalnych związanych z organizacją i ogłoszeniem konkursu architektonicznego na prace projektowe.

W szczególności zwracamy uwagę na następujące nieprawidłowości:

 •   Brak Regulaminu konkursu jasno określającego zakres prac projektowych;
 •   Brak informacji o posiadaniu przez organizatora autorskich praw majątkowych autora projektu pierwotnego oraz jego zgody na wprowadzenia zmian w formie istniejącego obiektu (zabudowa tarasów i parteru obiektu);
 •   Brak informacji o kodowaniu prac, co skutkuje brakiem zachowania anonimowości prac;
 •   Brak informacji o powołaniu Sądu konkursowego składającego się z architektówposiadających odpowiednie uprawnienia oraz stosowne doświadczenie;
 •   Brak informacji o nagrodach dla uczestników, w tym również dla wybranej pracykonkursowej;
 •   Budzące podstawowe wątpliwości zapisy o wysokości kar umownych oraz o przeniesieniuautorskich praw majątkowych do wybranej pracy konkursowej na podmioty trzecie bezkonieczności uzyskiwania dodatkowych zgód oraz wynagrodzeń;
 •   Przyjęte kryteria oceny projektu konkursowego, w których dominującym kryterium jest cenaprojektu (50%) oraz koszt realizacji (15%) a nie jakość opracowania projektowego (35%) – tj. kryteria nie dające obiektywnych podstaw do wyboru najlepszego rozwiązania;
 •   Zapisy o możliwości unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny, odrzucenia ofert/prac, prawo swobodnego wybory przez organizatora oferty/pracy konkursowej – bez zapewnienia stosownego zwrotu kosztów uczestnikom;
 •   Zbyt krótki czas na wykonanie pracy konkursowej dla wymaganego zakresu prac;
 •   Egzekwowanie od uczestników „konkursu” oświadczenia o posiadaniu przez uczestników praw autorskich do pracy konkursowej, które to prawo może być obarczone wadą prawną wynikająca z naruszenia praw autorskich majątkowych i osobistych autora projektu pierwotnego obiektu;
 •   Egzekwowanie od autora zwycięskiej pracy oświadczenia – zrzeczenia się majątkowych praw autorskich i zależnych do koncepcji na rzecz organizatora konkursu bez odpowiedniego ekwiwalentu (brak nagród w konkursie, nagrodą ma być ewentualna możliwość wykonania późniejszej dokumentacji projektowej);
 •   „Zapytanie ofertowe – konkurs” nie stawia żadnych ograniczeń odnośnie ew. relacji łączących uczestników konkursu z członkami sądu konkursowego oraz z organizatorem.W związku z powyższym, w poczuciu odpowiedzialności za prawidłowe kształtowanie ładu przestrzennego naszego regionu oraz warunków uprawiania zawodu architekta członka Izby Architektów RP – Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP wyraża głębokie zaniepokojenia przyjętymi przez Państwa w ww. ”konkursie” standardami organizacyjnymi oraz ostrzega przed konsekwencjami dalszego procedowania ww. „konkursu” – przekazując jednocześnie swoje stanowisko wszystkim członkom Izby Architektów RP .Niezależnie od powyższego proponujemy Państwu swoją fachową pomoc przy opracowaniu prawidłowego Regulaminu tego oraz innych organizowanych przez Państwa konkursów architektonicznych. W ocenie Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP powyższe wskazane nieprawidłowości z całą pewnością doprowadzą do braku realnego i szerokiego zainteresowania środowiska architektów tym „konkursem”, co z kolei uniemożliwi zrealizowanie założonych przez Państwa celów, jakim powinno być uzyskanie wysokiego standardu przewidywanego do modernizacji obiektu OTS ZAGROŃ w Szczyrku.

Z poważaniem,

Piotr Średniawa,

Architekt IARP

Przewodniczący Rady SLOIA RP