Zawiadomienie o terminie i sposobie odbywania XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów LOOIA

Zawiadomienie o zwołaniu

XIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO

Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP

w dniach 27-30 marca 2021 r.

i przeprowadzeniu głosowania za pośrednictwem systemu członkowskiego

Na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019r. poz. 1117 tj.), art. 31 zy 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. poz. 1842 ze zm.), w związku z Uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie rekomendowanych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych w Izbie Architektów RP w roku 2021, zawiadamiamy:

1.     Zwołuje się Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP w formie bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz głosowania w systemie członkowskim w dniach 27-30 marca 2021 r.

2.     Głosowanie nad uchwałami Zjazdowymi zostanie przeprowadzone wyłącznie przy użyciu systemu członkowskiego Izby Architektów RP.

3.     Instrukcja wykorzystania systemu członkowskiego stanowi załącznik do Uchwały Krajowej Rady z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie rekomendowanych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych w Izbie Architektów RP w roku 2021.

4.     Obsługa informatyczna KRIA wyśle do wszystkich Członków Zjazdu (Delegatów) maila
z informacją o rozpoczęciu głosowania wraz z instrukcją obsługi systemu głosowania. 

5.     Głosowanie trwać będzie od dnia 27 marca 2021 od godziny 9:00 do godziny 20.00 dnia 30 marca 2021 r.

6.     Osobą odpowiedzialną za organizację Zjazdu, w tym koordynację przebiegu głosowania
i kontakt z Krajową Radą Izby Architektów RP jest architekt Magdalena Busiak, przy współudziale członków Rady.

7.     Materiały zjazdowe zostaną dostarczone Delegatom drogą elektroniczną w regulaminowym terminie.

8.     Członkowie Zjazdu (Delegaci) mają prawo przesyłać drogą mailową (na adres mailowy biura zjazdu) pytania dotyczące przesłanych przez Radę materiałów zjazdowych. Rada LO OIA określi termin przesyłania pytań.