Ogłoszenie o zebraniu obwodowym, w celu wyłonienia składu delegatów na Okręgowy Zjazd LOOIA

V kadencja władz Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP dobiega końca.
Zgodnie z przepisami wewnętrznymi samorządu architektów przystępujemy do organizacji kolejnej kadencji w latach 2022-2026.
Pierwszym krokiem w tym kierunku jest przeprowadzenie zebrań obwodowych,
których celem jest wyłonienie składu delegatów na Okręgowy Zjazd tutejszej
Izby. Następnie tenże Zjazd w marcu 2022 roku wybierze władze Izby na
nadchodzącą kadencję.

Poniżej załączamy treść uchwały o zwołaniu zebrań obwodowych wraz z informacją o przebiegu całej procedury.

INFORMACJA

o trybie udziału w zebraniach obwodowych

i głosowania na delegatów Zjazdu Okręgowego LOOIA

w VI kadencji (lata 2022-2026) w dniu 12 stycznia 2022 roku

 1. Celem zebrania obwodowego jest w szczególności prezentacja kandydatów na delegatów. Uczestnictwo w zebraniu nie stanowi warunku kandydowania na funkcję delegata. Wyjątkiem jest zgłoszenia swojej kandydatury na zebraniu.
 2. Głosowanie przeprowadza się za pomocą elektronicznego systemu.
 3. Prawo zgłaszania kandydatów na delegatów przysługuje wyłącznie członkom danego obwodu wyborczego.
 4. Członek składa swoją kandydaturę w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni przed dniem zebrania i nie późniejszym niż 10 dni przed dniem zebrania. Kandydat musi posiadać bierne i czynne prawo wyborcze.
 5. Kandydaci na delegatów zgłaszają swoje kandydatury bezpośrednio na zebraniu lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy tut. izby okręgowej lodzka.biuro@iarp.pl przesyłając informacje o swojej kandydaturze zawierające nie więcej niż 3000 znaków i przygotowane w wersji edytowalnej.
 6. Biuro Okręgowej Rady potwierdza otrzymanie zgłoszenia na adres e-mailowy nadawcy.
 7. Biuro Zebrań Obwodowych organizuje zebrania obwodowe, a w szczególności:
 1. przygotowuje listy członków zebrań,
 2. przygotowuje listy kandydatów na delegatów w poszczególnych obwodach,
 3. na 7 dni przed terminem zebrań ogłasza na stronie internetowej tut. izby okręgowej liczbę członków danego obwodu oraz liczbę delegatów wybieranych na danym zebraniu obwodowym, oraz listę kandydatów na delegatów,
 4. przygotowuje zbiorcze zestawienie informacji o kandydatach na delegatów i przesyła je uczestnikom zebrania obwodowego droga elektroniczną na 7 dni przed terminem zebrania,
 5. dokumentuje i archiwizuje materiały związane z zebraniem obwodowym, w tym wyniki głosowań.
 1. Wyniki głosowań wskazują wyłącznie liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
 2. Kworum zebrania stanowią wszyscy obecni uczestnicy danego zebrania obwodowego.
 3. Kandydaci na delegatów są umieszczeni na liście w porządku alfabetycznym.
 4. Uczestnictwo w zebraniu nie stanowi warunku kandydowania na funkcję delegata, jednakże konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie swojej kandydatury.
 5. Każdy uczestnik zebrania obwodowego może zagłosować maksymalnie na ustaloną liczbę delegatów wybieranych w danym obwodzie wyborczym. Głos jest nieważny w przypadku zagłosowania na większą liczbę kandydatów niż liczba wybieranych delegatów.
 6. Po zakończeniu głosowania Komisja Obwodowa generuje raport z głosowania. Raport z głosowania obejmuje liczbę członków obwodu, którzy brali udział w głosowaniu, liczbę oddanych głosów na każdego z kandydatów oraz głosów nieważnych oraz dane kandydatów, którzy zostali wybrani na delegatów na zjazd okręgowy.
 7. Delegatami na zjazd okręgowy zostają kandydaci, którzy w głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów.
 8. W przypadku równej liczby oddanych głosów na dwóch lub więcej kandydatów na delegatów na ostatnim miejscu kwalifikowanym, przeprowadza się głosowanie uzupełniające, obejmujące wyłącznie tych kandydatów.
 9. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów mniejszej niż ustalona w danym obwodzie pozostałych mandatów się nie obsadza.
 10. Rada Okręgowa niezwłocznie ogłasza wyniki wyborów na stronie internetowej www.lodzka.iarp.pl
 11. Wszyscy członkowie zebrania zostają powiadomieni o wyniku wyborów za pomocą poczty elektronicznej.