XV Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP – 30 marca 2023r.

Zawiadomienie o zwołaniu XV ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP w dniu 30 marca 2023 r.

W związku z podjęciem uchwały Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego LOOIA, zawiadamia się Szanowne Koleżanki i Kolegów Delegatów, że XV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy  odbędzie się w dniu 30 marca br. (czwartek) o godzinie 17.00 (I termin), 17.15 (II termin). 

Zjazd odbędzie się w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP, mieszczącej się przy ul. Północnej 12 w Łodzi (sala klubowa).

                Materiały zjazdowe zostaną dostarczone delegatom drogą elektroniczną w regulaminowym terminie.

                Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania Zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP, członkowie zjazdu mają obowiązek osobistego udziału w zjeździe. Wiąże się to z niemożnością udzielenia innemu Delegatowi pełnomocnictwa do pobrania mandatu oraz do głosowania nad uchwałami Zjazdu.

Uchwała w sprawie zwołania XV ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP.