Zmiana wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne – 2023 rok.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP przekazała informację o podjęciu przez Krajową Radę  IARP w dniu 28 lutego 2023 r. Uchwały w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Obowiązujące od 3 marca 2023 roku wysokości opłat wynoszą:

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

1) art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane wynosi:

a) z tytułu kwalifikowania 1390,00 zł (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
b) z tytułu przeprowadzenia egzaminu  1390,00 zł (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
c) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 820,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia złotych i 00/100),

2) art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane wynosi:

a) z tytułu kwalifikowania 2090,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
b) z tytułu przeprowadzenia egzaminu  2090,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
c) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych i 00/100).

Traci moc uchwała nr O – 08 – V – 2022 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Do opłat od wniosków złożonych lub wysłanych przed datą wejścia w życie uchwały mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

W załączeniu Uchwała nr O-64-VI-2023 Krajowej Rady z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.