ZJAZD 2021

Zebranie Obwodowe: Obwód IV – wyniki dodatkowego głosowania

Poniżej publikujemy wyniki głosowania – II tura, Obwód IV.

W głosowaniu dodatkowym wybranych zostało dwóch kandydatów z listy trzech osób.

3Opcje
 #PrzedmiotPozycjaLiczba Głosów
1.Głosowanie dodatkoweStepnowski Sylwiusz30
2.Głosowanie dodatkoweWojtczak Mariusz23
3.Głosowanie dodatkoweTaczalski Maciej5

Zebranie Obwodowe: Obwód IV – dodatkowe głosowanie

W związku z zaistniałą sytuacją, iż 3 kandydatów otrzymało taką samą ilość głosów, przy dwóch możliwych miejscach, wyznacza się głosowanie dodatkowe, dla wszystkich uprawnionych członków Obwodu IV, które odbędzie się w dniu 25.01.2022r. i będzie trwało od 16:00 – 24:00. Głosowanie odbędzie się w systemie członkowskim, po zalogowaniu na stronie https://www.izbaarchitektow.pl. Każdy z głosujących będzie mógł oddać dwa głosy wybierając dwóch kandydatów z listy 3 osób: Stepnowski Sylwiusz, Taczalski Maciej i Wojtczak Mariusz. Wyniki dostępne będą dla głosujących po 24:00, a dnia 26.01.2022r. zbierze się Komisja Obwodowa i przygotuje protokół z głosowania.


WYNIKI GŁOSOWANIA ZEBRANIA OBWODOWEGO

Poniżej zamieszczamy wyniki z głosowania Zebrań Obwodowych na delegatów na Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP w VI kadencji 2022-2026, potwierdzone protokolarnie przez Komisje Obwodowe.

.Zebrania obwodowe – praktyczne wskazówki do głosowania

Szanowne koleżanki, szanowni koledzy,Głosowania na delegatów Zjazdu Okręgowego LOOIA odbędą się w systemie członkowskim na stronie https://www.izbaarchitektow.pl


Zapraszamy na Zjazdy Obwodowe, na których zostaną zaprezentowani kandydaci i po których możliwe będzie głosowanie na kandydatów na delegatów na Zjazd Okręgowy.

Zjazdy Obwodowe odbędą się w dniu 12.01.2022r. w formie hybrydowej.

Rozpoczniemy zebrania od godziny 15, a plan ich przeprowadzenia dla poszczególnych obwodów będzie następujący:

Zebranie obwodowe Obwodu nr I LOOIA rozpocznie się o godzinie 15:00 i zakończy o godzinie 16:00, głosowanie nad kandydatami z obwodu nr I rozpocznie się o godzinie 16:00 i trwać będzie do godziny 24:00

Zebranie obwodowe Obwodu nr II LOOIA rozpocznie się o godzinie 16:00 i zakończy o godzinie 17:00, głosowanie nad kandydatami z obwodu nr II rozpocznie się o godzinie 17:00 i trwać będzie do godziny 24:00

Zebranie obwodowe Obwodu nr III LOOIA rozpocznie się o godzinie 17:00 i zakończy o godzinie 18:00, głosowanie nad kandydatami z obwodu nr III rozpocznie się o godzinie 18:00 i trwać będzie do godziny 24:00

Zebranie obwodowe Obwodu nr IV LOOIA rozpocznie się o godzinie 18:00 i zakończy o godzinie 19:00, głosowanie nad kandydatami z obwodu nr IV rozpocznie się o godzinie 19:00 i trwać będzie do godziny 24:00
Każdy obwód ma przeznaczony godzinę na spotkanie, która zostanie zagospodarowana w następujący sposób :

10min – prezentacja systemu głosowania online poprzez system członkowski, po zalogowaniu na stronie https://www.izbaarchitektow.pl
5min – odczytanie kandydatów drogą mailową
30min – prezentacje kandydatów
15min – pytania do kandydatów

Na 5 min przed końcem zebrania obwodowego zostaną zamknięte listy kandydatów i rozpocznie się głosowanie w systemie członkowskim.
Spotkania obwodowe odbywać się będą na platformie Zoom.

W dniu 11.02.2022r. o godz. 12:00-13:00 zapraszamy na próbne połączenie w pokoju zoom, gdzie wszystkie osoby robiące to po raz pierwszy, będą przetestować sposób połączenia. Ten sam link do pokoju będzie obowiązywał do łączenia się na zebrania obwodowe, tak aby ułatwić połączenie osób robiących to po raz pierwszy.

Link do pokoju:
https://us06web.zoom.us/j/5530542553?pwd=eFN1R2dzWEFLWEFFaU9KS2lBQ2FlZz09

Aby skorzystać z linku trzeba mieć zainstalowany na komputerze komunikator zoom:
https://zoom.us/download
Głosowania na delegatów Zjazdu Okręgowego LOOIA odbędą się w systemie członkowskim na stronie https://www.izbaarchitektow.pl

Każdy członek obwodu może oddać głos maksymalnie na taką liczbę osób, ile dany obwód ma przypisanych miejsc lub mniej, i tak:
Obwód I – 22 głosy do oddania
Obwód II – 19 głosów do oddania
Obwód III – 18 głosów do oddania
Obwód IV – 22 głosów do oddania

Oddać głosy można raz. Po kliknięciu przycisku GŁOSUJ nie będzie można dodawać głosów, także prosimy o przemyślane głosowanie.


Nad przebiegiem spotkań i głosowania czuwają odpowiednio powołane komisje.

Wyniki głosowania będą dostępne po godzinie 24:00 w systemie członkowskim. Każdy członek, po zalogowaniu do systemu będzie widział wyniki głosowania jego obwodu. Informacja dla wszystkich, o wynikach wyborów we wszystkich obwodach, wraz ze sprawozdaniem komisji, zostanie umieszczone na stronie internetowej LOOIA.

Na miejscu, w siedzibie, będzie można uczestniczyć w zebraniu własnego okręgu online.

Gdyby ktoś chciał brać udział w głosowaniu na miejscu, w siedzibie LOOIA, jest też taka możliwość. Takie osoby zapraszamy z własnym laptopem i hasłami do logowania do systemu członkowskiego. Na miejscu będą również przygotowane dwa stanowiska komputerowe do głosowania, z których będzie można zagłosować, ale trzeba mieć ze sobą hasło do logowania.

Osobą odpowiedzialną za organizację Zjazdu, w tym koordynację przebiegu głosowania i kontakt z Krajową Radą Izby Architektów RP jest architekt Magdalena Busiak, przy współudziale członków Rady.

Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP informuje o rozpoczęciu cyklu zebrań obwodowych, w wyniku których wyłonieni zostaną Delegaci na Zjazd Okręgowy nowej kadencji.Poniżej załączamy zbiorcze zestawienie informacji o kandydatach na delegatów
UWAGA, aktualizacja list na godzinę 19:00 z dnia 12.01.2022r.Poniżej lista uprawnionych do głosowania z podziałem na Obwody.V kadencja władz Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP dobiega końca. Zgodnie z przepisami wewnętrznymi samorządu architektów przystępujemy do organizacji kolejnej kadencji w latach 2022-2026.

Pierwszym krokiem w tym kierunku jest przeprowadzenie zebrań obwodowych, których celem jest wyłonienie składu delegatów na Okręgowy Zjazd tutejszej Izby. Następnie tenże Zjazd w marcu 2022 roku wybierze władze Izby na nadchodzącą kadencję.

Na tej stronie będziemy umieszczać wszystkie ważne informacje związane z wyborem nowych Władz, w tym treść uchwały o zwołaniu zebrań obwodowych wraz z informacją o
przebiegu całej procedury.


INFORMACJA

o trybie udziału w zebraniach obwodowych i głosowania na delegatów Zjazdu Okręgowego LOOIA w VI kadencji (lata 2022-2026) w dniu 12 stycznia 2022 roku

 1. Celem zebrania obwodowego jest w szczególności prezentacja kandydatów na delegatów. Uczestnictwo w zebraniu nie stanowi warunku kandydowania na funkcję delegata. Wyjątkiem jest zgłoszenia swojej kandydatury na zebraniu.
 2. Głosowanie przeprowadza się za pomocą elektronicznego systemu.
 3. Prawo zgłaszania kandydatów na delegatów przysługuje wyłącznie członkom danego obwodu wyborczego.
 4. Członek składa swoją kandydaturę w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni przed dniem zebrania i nie późniejszym niż 10 dni przed dniem zebrania. Kandydat musi posiadać bierne i czynne prawo wyborcze.
 5. Kandydaci na delegatów zgłaszają swoje kandydatury bezpośrednio na zebraniu lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy tut. izby okręgowej lodzka.biuro@iarp.pl przesyłając informacje o swojej kandydaturze zawierające nie więcej niż 3000 znaków i przygotowane w wersji edytowalnej.
 6. Biuro Okręgowej Rady potwierdza otrzymanie zgłoszenia na adres e-mailowy nadawcy.
 7. Biuro Zebrań Obwodowych organizuje zebrania obwodowe, a w szczególności:
 1. przygotowuje listy członków zebrań,
 2. przygotowuje listy kandydatów na delegatów w poszczególnych obwodach,
 3. na 7 dni przed terminem zebrań ogłasza na stronie internetowej tut. izby okręgowej liczbę członków danego obwodu oraz liczbę delegatów wybieranych na danym zebraniu obwodowym, oraz listę kandydatów na delegatów,
 4. przygotowuje zbiorcze zestawienie informacji o kandydatach na delegatów i przesyła je uczestnikom zebrania obwodowego droga elektroniczną na 7 dni przed terminem zebrania,
 5. dokumentuje i archiwizuje materiały związane z zebraniem obwodowym, w tym wyniki głosowań.
 1. Wyniki głosowań wskazują wyłącznie liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
 2. Kworum zebrania stanowią wszyscy obecni uczestnicy danego zebrania obwodowego.
 3. Kandydaci na delegatów są umieszczeni na liście w porządku alfabetycznym.
 4. Uczestnictwo w zebraniu nie stanowi warunku kandydowania na funkcję delegata, jednakże konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie swojej kandydatury.
 5. Każdy uczestnik zebrania obwodowego może zagłosować maksymalnie na ustaloną liczbę delegatów wybieranych w danym obwodzie wyborczym. Głos jest nieważny w przypadku zagłosowania na większą liczbę kandydatów niż liczba wybieranych delegatów.
 6. Po zakończeniu głosowania Komisja Obwodowa generuje raport z głosowania. Raport z głosowania obejmuje liczbę członków obwodu, którzy brali udział w głosowaniu, liczbę oddanych głosów na każdego z kandydatów oraz głosów nieważnych oraz dane kandydatów, którzy zostali wybrani na delegatów na zjazd okręgowy.
 7. Delegatami na zjazd okręgowy zostają kandydaci, którzy w głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów.
 8. W przypadku równej liczby oddanych głosów na dwóch lub więcej kandydatów na delegatów na ostatnim miejscu kwalifikowanym, przeprowadza się głosowanie uzupełniające, obejmujące wyłącznie tych kandydatów.
 9. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów mniejszej niż ustalona w danym obwodzie pozostałych mandatów się nie obsadza.
 10. Rada Okręgowa niezwłocznie ogłasza wyniki wyborów na stronie internetowej www.lodzka.iarp.pl
 11. Wszyscy członkowie zebrania zostają powiadomieni o wyniku wyborów za pomocą poczty elektronicznej.

link do regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zebrań obwodowych oraz wyboru delegatów na zjazdy okręgowe Okręgowych Izb Architektów RP https://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=3511


PLIKI DO POBRANIA

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO SYSTEMU CZŁONKOWSKIEGO DO GŁOSOWANIA

Aby zagłosować na kandydatów na delegatów na Zjazd Okręgowy, należy wejść na stronę https://www.izbaarchitektow.pl

Logujemy się standardowo do systemu członkowskiego, tak jak w przypadku pobrania aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby. 

Po kliknięciu w zakładkę Głosowania będziemy mieli przedstawioną listę kandydatów na delegatów.

Każdy członek obwodu może oddać głos maksymalnie na taką liczbę osób, ile dany obwód ma przypisanych miejsc lub mniej, i tak:
Obwód I – 22 głosy do oddania
Obwód II – 19 głosów do oddania
Obwód III – 18 głosów do oddania
Obwód IV – 22 głosów do oddania

Oddać głosy można raz. Po kliknięciu przycisku GŁOSUJ nie będzie można dodawać głosów, także prosimy o przemyślane głosowanie.

Po godzinie 24:00 będzie można się zalogować w systemie członkowskim jak wyżej i będzie można sprawdzić wyniki głosowania w danym Obwodzie.