Informacja o projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Szanowni Państwo,

,,(…) Mając na względzie konieczność zapewnienia możliwości zapoznania się ze zmianami, które najprawdopodobniej wejdą w życie już z początkiem nowego roku, zwracamy się z uprzejmą prośbą, o przekazanie niniejszego pisma wraz z załącznikami członkom okręgowych Izb. 

Dodatkowo po podpisaniu rozporządzenia przez Ministra Infrastruktury, Izba niezwłocznie roześle członkom samorządu informację o zmianach w tradycyjnej formie newslettera legislacyjnego ArchiLegis wraz z tekstem rozporządzenia uwzględniającym zmiany wynikające z nowelizacji (tekst w trybie śledzenia zmian).                                                                                    

Z poważaniem

Piotr Gadomski, architekt IARP
Wiceprezes ds. Legislacji”

Załączniki:
1. Projekt Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
2. Prezentacja